Przetarg 6953348 - Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6953348 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-08-09
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0008,50 do km 0196,50.
Numer referencyjny: ZP.271.37.2019

Przebudow
a drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0008,50 do km 0196,50.
Zamawiający informuje, że wystąpił z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH - DROGI GMINNE I POWIATOWE - 2019 rok
UWAGA!
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0008,50 do km 0196,50.
Zakres robót zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i STWiOR.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), tj. dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.
3.3. Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarach, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone.
b) Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiary robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, umowa oraz SIWZ.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w pkt 8 niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia.
3.6. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego).
3.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
3.8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych.
3.9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3.10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
3.11. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
3.13. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.:
- roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.
3.14. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 3.13 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 3.20.
3.15. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 3.13, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 3.13, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności określone w ust. 3.13. rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu.
3.16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 3.13 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3.17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3.13.
3.18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3.15 lub 3.16 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.
3.19. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.15. i 3.16., pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust. 3.15 i 3.16.
3.20. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3.13, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 3.15.
3.21. Wykonawca w przypadku opóźnienia lub nienależytego wykonania robót z winy wykonawcy zwróci zamawiającemu w pełnej wysokości korzyści wynikające z utraty dotacji, pożyczki lub innej formy dofinansowania zadania będącego przedmiotem umowy a spowodowanej opóźnieniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45233000, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin