Przetarg 7574643 - Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali...

   
Analizuj Zamówienie 7574643 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-07
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warsza
wie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych.
Numer referencyjny: ZP-10/07/2020/272/W/MSW

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie robót budowlanych i instalacyjnych oraz wykończeniowych opisanych w projekcie wykonawczym „Przebudowa pomieszczeń studyjnych i Sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, zlokalizowanego przy ul. Okólnik 2”, autorstwa Pracowni Projektowej „ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI”.
Zakres i cel przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
• robót budowlanych i instalacyjnych pozostałych do wykonania, a opisanych projektem wykonawczym;
• prac projektowych polegających na uszczegółowieniu koncepcji i wykonaniu wg tych opracowań, zaakceptowanych przez zamawiającego, tras kablowych wraz z okablowaniem dla instalacji technologicznych.
• wykonanie nadproża drzwiowego w ścianie studia S1;

Projekt przewiduje przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. Wskazane pomieszczenia objęte zostaną siecią audio-wideo i będą miały zapewnioną swobodną wymianę sygnałów audio, wideo i sterujących. Zarządzanie siecią odbywać się będzie z poziomu roboczych stacji o definiowanych poziomach uprawnień.
W Zespole studyjnym do nagrań muzycznych i Studiu wielofunkcyjnym WRD system sterowania sygnałami audio-wideo będzie wspomagany rozwiązaniami kompleksowego zarządzania systemami audio-wideo.
Wskazane pomieszczenia studyjne będą wyposażone w systemy do rejestracji i montażu dźwięku. Dla Sali Koncertowej przewiduje się zakup wyposażenia: kamery, oświetlenie i nagłośnienie by osiągnąć warunki akustyczne i technologiczne umożliwiające zarówno nagrania dźwięku jak i wizji wydarzeń muzycznych oraz np. wykładów, konferencji, etc. (będzie to objęte oddzielnym postępowaniem na zakup sprzętu). Wszystkie wydarzenia artystyczne będą mogły być bezpośrednio emitowane drogą internetową i odbierane przez grupy społeczne zagranicznych partnerów Uczelni.
UWAGA :
Etap II nie obejmuje dostawy sprzętu audiowizualnego, profesjonalnych urządzeń kinowych i reżyserskich ujętych w przedmiarach jako wyposażenie technologiczne oraz dostawy mebli orkiestrowych.
Wyłącza się z zakresu zamówienia dostawę i montaż windy osobowej, a także dostosowanie okrągłej klatki schodowej do przepisów p.poż., które objęte są etapem III realizacji projektu.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przekazanie zamawiającemu:
- dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie testów, badań i ekspertyz, o ile takie okażą się niezbędne w trakcie realizacji budowy i po zakończeniu kolejnych grup robót,
- udzielenie gwarancji.

Szczegółowy zakres prac budowlanych i prac projektowych określają:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2) projekt wykonawczy,
3) wymagania i wytyczne do projektu wykonawczego instalacji sieci technologicznej w warstwie biernej studiów wraz z ich zapleczem

Podstawowym celem zamówienia jest realizacja budowlana części zamierzenia objętego umową o dofinansowanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
zamawiający oczekuje w pierwszej kolejności wykonania prac przygotowawczych na podstawie przedstawionego planu organizacji budowy i zabezpieczającego pozostałą część obiektu przed pyłem i kurzem z terenu robót oraz zabezpieczeniem korytarzy i dróg dostaw. Prace przygotowawcze i zabezpieczające należy uzgodnić z zamawiającym w terminie do trzech tygodni po podpisaniu umowy.
UWAGA :
zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac winien uwzględniać konieczność wykonania robót wewnątrz obiektu w taki sposób i takim czasie aby umożliwić ich zakończenie nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, potwierdzonych protokołem wprowadzenia na budowę. Wszelkie otwory w ścianach zewnętrznych dla wyodrębnionego rejonu prac należy wyposażyć w szczelne przegrody lub drzwi tymczasowe.
Wykonywanie prac głośnych należy planować w dostosowaniu do kalendarza wydarzeń artystycznych Uczelni.
Celem jest wykonanie tych prac (prace głośne, prace powodujące pylenie), które powodują największą uciążliwość dla funkcjonowania Uczelni w trakcie miesięcy wakacyjnych.
Ostateczny harmonogram robót zostanie opracowany przez wykonawcę nie później niż dwa tygodnie od dnia wprowadzenia na budowę wraz z przedstawieniem harmonogramu dostaw elementów wyposażenia wnętrz. Ostateczny harmonogram zostanie przyjęty do realizacji po zaakceptowaniu przez zamawiającego.
Zamawiający informuje, że w obiekcie równocześnie wykonywane będą roboty budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni patio znajdującego się nad pomieszczeniami studyjnymi.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga by ostateczny harmonogram zawierał uzgodnienia w zakresie skoordynowania prac wykończeniowych studiów z pracami odbywającymi się na dziedzińcu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540131280-N-2020 z dnia: 2020-07-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-22, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-29, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134418-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-29, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-03, godzina: 12:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45111300, 45223100, 45262110, 45311000, 45312000, 45314300, 45317000, 45332400, 45421111, 45421131, 45430000, 45442100, 71220000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin