Przetarg 7520996 - PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŁĄCZNIKA „B-C” W ZESPOLE...

   
Analizuj Zamówienie 7520996 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-05
przedmiot ogłoszenia
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŁĄCZNIKA „B-C” W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KORONOWIE WRAZ Z REMONTEM E
LEWACJI I DACHU BUDYNKU „B” ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO NA POTRZEBY IT, TEL AP ORAZ CCTV WRAZ Z DOSTAWĄ I KONFIGURACJĄ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH
Numer referencyjny: OR-VII.272.1.22.2020

Opis przedmiotu zamówienia
1) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
2) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie w celu weryfikacji niezbędnych danych do przygotowania rzetelnej oferty. Na wniosek zainteresowanych Wykonawców Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia wizji lokalnej, a o wyznaczonym terminie poinformuje niezwłocznie zainteresowanych Wykonawców oraz zamieści stosowaną informację na stronie internetowej.
3) Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na terenie Zespół Szkół w okresie trwania roku szkolnego. Należy wziąć ten fakt pod uwagę podczas planowania i organizacji robót oraz przygotowywania harmonogramu, tak aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania szkoły i wykonać roboty w terminie umownym.
4) Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy, jak i w trakcie wykonywania prac. Wykonawca zorganizuje teren robót tak, by zabezpieczyć budynki przed uciążliwymi czynnikami wynikłymi z prowadzonych robót oraz zminimalizować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Wykonanie najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do funkcjonowania obiektu i uzgadniać będzie na bieżąco z Użytkownikiem obiektu.
5) Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy organizacji placu budowy, jak i w trakcie wykonywania prac, mając na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo obiektu z innym, w którym przebywa młodzież.
6) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1987 z późn.zm.) w tym:
a) przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi koszty z tego tytułu,
b) Wykonawca wykaże Zamawiającemu miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
7) Zamawiający wymaga co najmniej 25 letniej gwarancji na zastosowany przy realizacji przedmiotu zamówienia system okablowania strukturalnego. Wykonawca w ofercie poda informacje identyfikujące system oraz jego producenta.
8) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu i urządzeń związanych z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego (m.in. monitoring wizyjny, telefonia VoIP, wyposażenie szaf, urządzenia aktywne) na okres wskazany w ofercie nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
9) W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszenia nieprawidłowego działania przedmiotu umowy będą przekazywane przez Użytkownika telefonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu lub wiadomości e-mail. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę jest potwierdzenie doręczenia faksu lub wysłania wiadomości e-mail.
10) Wykonawca musi zapewnić do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
11) Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą posiadać parametry techniczne jakie wskazano w materiałach do przetargu lub równoważne jakościowo. Wszystkie dostarczone i użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
12) Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1570 z późn. zm.).
13) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540105937-N-2020 z dnia: 2020-06-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-06-22, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115510-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest:
2021-04-30
W ogłoszeniu powinno być:
2021-05-28


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujący: co najmniej dwie roboty budowlane,
których przedmiotem była budowa/przebudowa budynku na kwotę nie mniejsza niż 350.000 tys. każda i co najmniej dwie roboty, których przedmiotem było
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku użyteczności publicznej na kwotę nie mniejsza niż 50.000 tys. każda wraz z załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone; lub wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujący: co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była
budowa/przebudowa budynku obejmująca swoim zakresem wykonanie instalacji okablowania strukturalnego na kwotę co najmniej 400 tys. każda wraz z
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymujących się żądanym doświadczeniem, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W ogłoszeniu powinno być:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujący: co najmniej dwie roboty budowlane,
których przedmiotem była budowa/przebudowa budynku na kwotę nie mniejsza niż 350.000 tys. każda i co najmniej dwie roboty, których przedmiotem było
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego na kwotę nie mniejsza niż 50.000 tys. każda wraz z załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone; lub wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujący: co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była
budowa/przebudowa budynku obejmująca swoim zakresem wykonanie instalacji okablowania strukturalnego na kwotę co najmniej 400 tys. każda wraz z
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymujących się żądanym doświadczeniem, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540122151-N-2020 z dnia: 2020-07-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-20, godzina: 10:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 32400000, 45210000, 45300000, 45311000, 45400000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin