Przetarg 7317846 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu –...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7317846 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-05
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Skła
dnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX - Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.
Numer referencyjny: ZP-26/3/2020

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX - Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”, zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pozycje:
- Prace wykończeniowe przy elewacjach:
• malowanie kominów,
• malowanie elewacji,
• prace kamieniarskie.
- Szklenie przeciwwłamaniowe lukarn, stolarka drzwiowa:
• wymiana szyb w oknach lukarn na szyby przeciwwłamaniowe P2A,
• dostawa i montaż drzwi,
• prace wykończeniowe po montażu stolarki okiennej.
- Ogrodzenie:
• wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego,
• wykonanie ogrodzenia drewnianego.
- Klucz centralny i depozytor klucza:
• dostawa i montaż depozytora i indywidualnego systemu jednego klucza.
- Zieleń:
• sadzenie drzew i krzewów,
• pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów
zawartych w dokumentacji projektowej, na którą składa się:

Przedmiar robót (załącznik nr 1 do SIWZ),
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ),
Projekt budowlany obejmujący architekturę (załącznik nr 3 do SIWZ),
Projekt budowlany obejmujący instalacje elektryczne (załącznik nr 4 do SIWZ),
Projekt zagospodarowania działki obejmujący zewnętrzne instalacje sanitarne (załącznik nr 5 do SIWZ),
Projekt zagospodarowania działki obejmujący drogi i ukształtowanie terenu (załącznik nr 6 do SIWZ),
Projekt zagospodarowania działki obejmujący zagospodarowanie działki (załącznik nr 7 do SIWZ),
Nadzór autorski nr 2/A/2019 z 18.12.2019 r. arch. Marek Cempla, arch. Janusz Ćwiek (załącznik nr 8 do SIWZ),
Nadzór autorski nr 3/A/2019 z 23.12.2019 r. arch. Marek Cempla, arch. Janusz Ćwiek (załącznik nr 9 do SIWZ),
Informacja do planu BIOZ (załącznik nr 10 do SIWZ),
Program rekonstrukcji kamieniarki (załącznik nr 11 do SIWZ).

2. Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.
3. Wykonawcę obciążają również wszelkie prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nieobjęte ww. dokumentacją projektową w tym m.in.:
• organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
• likwidacja placu budowy;
• oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i obowiązujące przepisy prawa.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe
kody CPV 45342000, 45400000, 45421148, 45442100, 45442110, 45450000, 45453000, 77211600, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin