Przetarg 10043094 - Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z...

   
Analizuj Zamówienie 10043094 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-27
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkim nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieś
cie nad Pilicą

Lokalizacja robót: ul. Tomaszowska na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 2. Usunięcie kolidującej zieleni, 3. Roboty rozbiórkowe, 4. Wykonanie wykopu w gruntach kat. III – IV, z wywozem urobku, 5. Wykonanie nasypów, 6. Ustawienie obramowania nawierzchni z krawężników, oporników, obrzeży, 7. Regulacja wysokościowa wpustów, studzienek zaworów, 8. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, 9. Frezowanie nawierzchni, 10. Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, 11. Wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej, 12. Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, 13. Wykonanie konstrukcji nawierzchni opaski, 14. Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych i zjazdów, 15. Wykonanie organizacji ruchu, 16. Wykonanie robót wykończeniowych – zieleni drogowej. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ) Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ). Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać całą szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

WIZPiRP.272.55.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00487181/01 z dnia: 2023-11-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-13 10:00
Po zmianie:
2023-11-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-13 10:10
Po zmianie:
2023-11-16 10:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-12
Po zmianie:
2023-12-15


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493858/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 10:00
Po zmianie:
2023-11-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 10:10
Po zmianie:
2023-11-20 10:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-19
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000, 45233140
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin