Zlecenie 7147334 - Przedmiotem zamówienia jest Usługa doradcza w zakresie...

   
Analizuj Zamówienie 7147334 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-08
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest Usługa doradcza w zakresie opracowania procedur postępowania na wypadek uszkodzenia hermetycznej ob
udowy ogniw Litowo-jonowych wraz z analizą w obszarze BHP pod kątem bezpieczeństwa pracy z magazynami energii o dużej gęstości mocy takimi jak Superkondensatory Cel zamówienia 1. Celem postępowania jest wybór Oferenta, który dostarczy usługę doradczą w zakresie opracowania procedur postępowania na wypadek uszkodzenia hermetycznej obudowy ogniw Litowo-jonowych wraz z analizą w obszarze BHP pod kątem bezpieczeństwa pracy z magazynami energii o dużej gęstości mocy takimi jak Superkondensatory w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie Hybrydowego Akumulatora buforującego dla zasilacza podtrzymującego UPS w maszynach vendingowych, opartego na technologii ogniw Litowo-jonowych oraz Superkondensatorach”.
2. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju obowiązujących od dnia 9 września 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju”.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 9 września 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa doradcza w zakresie opracowania procedur postępowania na wypadek uszkodzenia hermetycznej obudowy ogniw Litowo-jonowych wraz z analizą w obszarze BHP pod kątem bezpieczeństwa pracy z magazynami energii o dużej gęstości mocy takimi jak SuperkondensatoryW ramach usługi doradczej powinny zostać wykonane takie prace szczegółowe jak:
1. Wykonanie analizy oraz instrukcji postępowania w przypadku uszkodzenia chemicznych magazynów energii w postaci ogniw litowych oraz baterii ogniw o dużej gęstości mocy, obejmującej:
a. Analizę istniejących rozwiązań magazynów energii zbudowanych z komponentów dużej gęstości mocy w tym zawierających superkondensatory.
b. Analizę konstrukcji ogniw litowo-jonowych oraz superkondensatorów z uwzględnieniem chemii stosowanej do ich budowy.
i. Analizę konstrukcji ogniw litowo-jonowych cylindrycznych
ii. Analizę konstrukcji ogniw litowo-jonowych pryzmatycznych
iii. Analizę konstrukcji superkondensatorow grafenowych
2. Opracowanie instrukcji oraz wytycznych w razie wystąpienia pożaru powstałego w wyniku uszkodzenia bądź zwarcia ogniw bądź baterii ogniw Litowych, obejmującej:
a. Analizę zagadnień prawnych dotyczących sposobu zabezpieczenia mechanicznego oraz przeciwpożarowego magazynów energii dużej gęstości mocy na wypadek rozszczelnienia bądź zwarcia.
b. Analizę wymogów prawnych dotyczących wykorzystania magazynów energii dużej gęstości mocy z uwzględnieniem zabezpieczeń przed wpływem warunków środowiskowych takich jak wilgoć, temperatura, udar, ogień.
c. Opracowanie procedur postępowania dla poszczególnych rodzajów magazynów energii dużej gęstości mocy na wypadek rozszczelnienia obudowy bądź pożaru.
3. Opracowania wymogów dotyczących kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy względem personelu pracującego w dziale badań i rozwoju nad technologią ogniw litowo-jonowych oraz superkondensatorów dużej pojemności, obejmujących:
a. Analizę wymaganych zezwoleń oraz zgód celem instalacji i wykorzystania do badań komponentów dużej gęstości mocy
4. Opracowanie wytycznych dotyczących zabezpieczenia pożarowego i sprzętu gaśniczego w laboratorium badań i rozwoju ogniw litowych oraz superkondensatorów obejmujących:
a. Analizę zagadnień prawnych związanych z przepisami pożarowymi, dotyczącymi pracy z magazynami dużej gęstości mocy w tym wykorzystanymi do budowy materiałami sztucznymi i substancjami chemicznymi.
b. Opracowanie wytycznych niezbędnego wyposażenia laboratorium celem zabezpieczenia w przypadku awarii magazynu dużej gęstości mocy w tym wyposażenia przeciwpożarowego i ratunkowego.
c. Przeprowadzenie analizy potencjalnych zmian w prawodawstwie mających krytyczne znaczenie dla opracowanych wytycznych.
2. Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
- Zamawiający zastrzega, że autorskie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji wykonanej w ramach ww. usługi doradczej zostaną przeniesione na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
- Zamawiający zastrzega, że przed przystąpieniem do podpisania umowy na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia konieczne będzie zawarcie pomiędzy Stronami, Umowy o zachowaniu Poufności, zawierającej karę umowną za naruszenie zasad poufności przez Wykonawcę

3. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych. Przez „ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73200000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin