Zlecenie 7184031 - Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe w...

   
Analizuj Zamówienie 7184031 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-25
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe w zakresie Podwykonawstwo - jednostka naukowa w ramach projektu pn. „Opraco
wanie technologii topienia i obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego umocnionego krzemem, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów, gwarantującej stabilność ich właściwości użytkowych”. Cel zamówienia Prace badawczo-rozwojowe w zakresie Podwykonawstwo - jednostka naukowa w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii topienia i obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego umocnionego krzemem, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów, gwarantującej stabilność ich właściwości użytkowych” Przedmiot zamówienia Prace badawcze powinny obejmować badania zmęczeniowe i odporności na pękanie 3 gatunków żeliwa umocnionego roztworowo krzemem opisanej normą EN1563,
tj. EN GJS 450-18, GJS 500-14 i GJS 600-10

Zakres badań żeliwa winien zawierać:
• badania odporności na pękanie; określenie, dla 3 gatunków żeliwa, wskaźnika KJC lub KIC, wg tabl. E.1 (PN-EN 1563),
• badania właściwości zmęczeniowych; określenie, dla 3 gatunków żeliwa, wskaźników zmęczeniowych ujętych w tabl. E.1 (PN-EN 1563):
o Fatigue limit (rotating bending) unnotched (φ 10,6 mm); granica zmęczenia (zginanie obrotowe) bez karbu,
o Fatigue limit (rotating bending) notched (φ 10,6 mm); granica zmęczenia (zginanie obrotowe) z karbem wg PN-EN 1563 tabl. E.1,
oraz
o wyznaczenie charakterystyk Wӧhlera dla 3 gatunków żeliwa umocnionego roztworowo krzemem.
Powołując się na normę EN 1563, stanowiącej Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, badania należy przeprowadzić dla dwóch grubości ścianek odlewów, na próbkach pobranych z wlewków próbnych wg procedury jak niżej.
1. Badania zmęczeniowe z karbem i bez karbu (Fatigue limit – rotating bending), próbki d = 10,6 mm (Tabela E1, str. 33 EN 1563):
1.1. grubość ścianki 25 mm; wlewki próbne wg Figure 3, type a z wlewków D = 25 mm toczone będą próbki d = 10,6 mm,
1.2. grubość ścianki 50 mm; wlewki próbne wg Figure 2 type III (grubość wlewka u = 50 mm); ze środkowej części wlewka wycinany będzie fragment 50 mm x 50 mm, a następnie wytaczane próbki D = 10, 6 mm.
2. Badania do odporności na pękanie (Fracture toughness KIC lub KJC):
2.1. grubość ścianki 25 mm; wlewki próbne wg Figure 2 type II (EN 1563); z wlewków wykonane byłyby próbki o wymiarach wskazanych przez Wykonawcę badań,
2.2. grubość ścianki 50 mm: wlewki próbne wg Figure 2 type III (EN 1563); z wlewków wykonane byłyby próbki o wymiarach wskazanych przez Wykonawcę badań.
Próbki do badań będą dostarczone wg wymagań Wykonawcy badań.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin