Przetarg 7562107 - Przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno,...

   
Analizuj Zamówienie 7562107 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-30
przedmiot ogłoszenia
Przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno, adaptacyjnych w ramach oferty Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu
Senior w ramach zadania Moduł I pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior/Klubu Senior w ramach Programu Wieloletniego Senior na lata 2015-2020 na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach
Numer referencyjny: RI.ZP.271.12.2020.AR

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno, w ramach zadania Moduł I pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior/Klubu Senior w ramach Programu Wieloletniego Senior na lata 2015-2020 na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach,, poprzez:
przebudowa oraz remont pomieszczeń
demontaż istniejących urządzeń kuchennych
demontaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie wyburzeń zgodnie z załącznikiem graficznym
montaż drzwi wewnętrznych
wykonanie podciągów i nadproży
wykonanie nowych ścianek murowanych
wykonanie wylewki betonowej oraz montaż wykładziny PCV
tynkowanie ścian i sufitów
malowanie ścian i sufitów
montaż płytek podłogowych (pom. aneks kuchenny, WC, szatnia) i ściennych do 2,0 m wysokości (pom. aneks kuchenny, WC)
montaż urządzeń sanitarnych (biały montaż stelaże podtynkowe)
montaż oświetlenia
montaż elementów wyposażenia pomieszczeń - zgodnie z załącznikiem graficznym i opisem
obudowanie stropu drewnianego od dołu systemem GKF w klasie REI 60 odporności ogniowej
wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej
wymiana instalacji centralnego ogrzewania
wymiana grzejników
pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa.

2. Lokalizacja inwestycji:
Zakres robót obejmuje część parteru obiektu ul. Kolejowa 33, Międzyzdroje, teren działki nr 179 obręb 21 Międzyzdroje
Do ww. obiektu gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny - własność. Lokalizacja przedmiotowej instalacji jest określona w programie funkcjonalno-użytkowym na mapach.

3. Układ funkcjonalno-przestrzenny.
Program funkcjonalno-żytkowy - przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno, adaptacyjnych w ramach oferty Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior w ramach zadania Moduł I pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior/Klubu Senior w ramach Programu Wieloletniego Senior na lata 2015-2020 na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach.

4. Opis materiałów użytych do inwestycji
Ogólne wymagania i Normy zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

5. Gwarancja i atesty
Wykonany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, termin gwarancji zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego ostatecznym protokołem odbioru.
Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin użytkowania.6. Pozostałe informacje
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu.
Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy mogą być zastąpione przez inne, równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy oraz przedmiar i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia.

W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45311000, 45332000, 45400000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin