Przetarg 7513617 - Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7513617 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-02
przedmiot ogłoszenia
Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego.
Numer referencyjny: PZDiT.3421.05.2020

1) Przedmiotem zamów
ienia jest realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego.

2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań:

Zadanie 1:
„Droga powiatowa nr 2935E Trzcianka - Kuźmy – nakładka”, na odcinku od granicy powiatu w m. Kuźmy (km 6470) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 704 (km 8265) o długości 1795mb, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni:
• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75kg/m2,
• ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm.
b) remont części poboczy poprzez ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.

Zadanie 2:
„Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka, na odcinku od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 704 do ul. Polnej, od km 0012 do km 0513 o długości 501mb, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni:
• ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75kg/m2,
• ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm.
b) remont części poboczy poprzez ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.
c) przebudowę urządzeń wodnych w pasie drogowym poprzez wykonanie przepustu pod jezdnią średnicy 600mm oraz wzdłuż drogi o średnicy 400mm, wraz z studnią średnicy 1200mm łączącą dwa przepusty w miejscu szerokiego pobocza gruntowego.

Zadanie 3:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót:
a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji:
• kostka betonowa grub. 6cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm,
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm,
b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji:
• kostka betonowa grub. 8cm,
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm,
• warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.

3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Droga powiatowa nr 2935E Trzcianka - Kuźmy – nakładka”
„Droga powiatowa nr 2935E Trzcianka - Kuźmy – nakładka”, na odcinku od granicy powiatu w m. Kuźmy (km 6470) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 704 (km 8265) o długości 1795mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni: • ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75kg/m2, • ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm. b) remont części poboczy poprzez ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.

Część nr: 2 Nazwa: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka
„Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka, na odcinku od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 704 do ul. Polnej, od km 0012 do km 0513 o długości 501mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni: • ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75kg/m2, • ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm. b) remont części poboczy poprzez ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm. c) przebudowę urządzeń wodnych w pasie drogowym poprzez wykonanie przepustu pod jezdnią średnicy 600mm oraz wzdłuż drogi o średnicy 400mm, wraz z studnią średnicy 1200mm łączącą dwa przepusty w miejscu szerokiego pobocza gruntowego.

Część nr: 3 Nazwa: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 45233142, 45233161, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin