Przetarg 7611283 - Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w...

   
Analizuj Zamówienie 7611283 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-27
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Otolice
Numer referencyjny: ZP.271.10.2020

1. Przedmi
otem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej do gruntów rolnych o długości 477,0 m w miejscowości Otolice na terenie Gminy Łowicz.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: roboty pomiarowe, regulacja studzienki, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm po zagęszczeniu, oczyszczenie nawierzchni drogi, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, plantowanie i wykonanie poboczy, montaż oznakowania pionowego – 4 szt.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym, Załącznik Nr 12 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót oraz sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjno-powykonawczą również w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 5. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 6. Maksymalny okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 7. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 8. Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie https://bip.uglowicz.nv.pl
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin