Przetarg 7492300 - „Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13+750 do km...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7492300 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-20
przedmiot ogłoszenia
„Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13750 do km 14118 oraz od km 39410 do km 40050 oraz od km 54500 do km 57350”
- nr postępowania 086/20
Numer referencyjny: 086/20

1) Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13750 do km 14118 oraz od km 39410 do km 40050 oraz od km 54500 do km 57350.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy”, sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wszystkie badania uwzględnione w SST są po stronie Wykonawcy.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- wykonanie robót bitumicznych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540096066-N-2020 z dnia: 2020-06-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-04, godzina: 10;00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-10, godzina: 10;00,
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin