Przetarg 7603800 - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W KOMPLEKSIE 4246 W M....

   
Analizuj Zamówienie 7603800 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W KOMPLEKSIE 4246 W M. BABKI
Numer referencyjny: ZP 42/VI/20

1. Przedmiotem zamówienia je
st remont pomieszczeń w budynku nr 2 w kompleksie 4246 w m. Babki – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, opisem robót i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z nakładami zawartymi w przedmiarze / kosztorysie ślepym – dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi zgodnej z ustawą Kodeks cywilny na wykonane przez siebie roboty oraz zamontowane urządzenia.
3. Wykonawca w terminie minimum 3 dni przed rozpoczęciem prac dostarczy wykaz imienny pracowników wykonujących prace na obiekcie oraz wykaz pojazdów.
8. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495.) osób wykonujących w toku realizacji zamówienia następujące prace:
- demontaż oraz montaż elementów wykończeniowych w poszczególnych pomieszczeniach;
- demontaż oraz montaż instalacji sanitarnej oraz elektrycznej;
- demontaż oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
9. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, tj. o parametrach takich samych lub lepszych od wskazanych z nazwy, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego poprzez załączenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja obejmuje materiały wskazane w dokumentacji przetargowej.
10. Wykonawca złoży wraz z ofertą kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.
11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z przedmiotem i opisem robót. Materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty materiałowe oraz winny być dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów ustawy z dnia 16.04.2014r – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r poz. 266 z późn. zm.).
12. Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać w miejscu wykonywania robót po godzinach urzędowania jednostki, po dokonaniu stosownych uzgodnień z Szefem Ochrony kompleksu i pozyskaniu zgody dowódcy jednostki.
13. Zamawiający zamierza zorganizować wizję lokalną dla potencjalnych, zainteresowanych Wykonawców. W sprawie wizji proszę kontaktować się z p. Markiem TWARDOWSKIM, tel. 261 548 378, 519 038 261. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego „brutto”.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy zgodnie z art.148 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza musi w dniu podpisania umowy znajdować się na koncie Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy: NBP Oddz. Okręgowy Poznań 30 1010 1469 0048 0613 9120 1000.
5. Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po odbiorze końcowym robót, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru robót, a pozostałe 30% Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139294-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 11:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin