Przetarg 7106316 - REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7106316 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-23
przedmiot ogłoszenia
REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
Numer referencyjny: RI.271.0006.2019


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu (usytuowanego na działce o numerze 7/4, obręb: 0001, Jaworze) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. UWAGA! W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania prac związanych z zabezpieczeniem obektu zabytkowego na czas prowadzenia robót budowlanych. Prace związane z zabezpieczeniem obiektu zabytkowego scharakteryzowano w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część B, punkt 3. Roboty rozbiórkowe i montażowe.
Przedmiotowy obiekt, zbudowany ok. 1890 r., ze względu na posiadane walory zabytkowe figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego centrum Jaworza, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-521/87 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej z dnia 01.10.1987 r. – zn. KL.IV-5340/72/87. Z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.
Jest to budynek zabytkowy, pochodzący z ostatniej dekady XIX wieku, odznaczający się cennymi walorami historycznymi i estetycznymi, stanowiący integralny element zabytkowego układu urbanistycznego centrum Jaworza. Powierzchnia działki, na której znajduje się wskazany budynek wynosi 24,215 m2, z czego 184,90 m2 przypada na powierzchnię zabudowy przedmiotowego obiektu. Zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia zakłada kompleksową rewitalizację budynku tzw. Domu Zdrojowego w Jaworzu z zachowaniem jego walorów historycznych, estetycznych oraz formy architektonicznej – zgodnie z wydanymi na tę okoliczność zaleceniami konserwatorskimi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (wytycznych konserwatorskich). W ramach zakresu przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie szeregu robót w obrębie elementów konstrukcyjnych, przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów wykończenia przedmiotowego budynku, gwarantujących im odzyskanie pożądanej nośności, funkcjonalności, a także utraconych walorów.
Dane ogólne budynku po kompleksowej rewitalizacji: budynek kubaturowy, wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony; budynek pełniący funkcję usług publicznych; łączna powierzchnia użytkowa: 551,26 m2 (w tym piwnica 132,07 m2, parter 154,14 m2, piętro 147,91 m2, poddasze 117,14 m2); w piwnicy usytuowane będą m.in. sala wykładowa, sala komputerowa, szatnia, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, socjalne i techniczne; na parterze zlokalizowane zostaną m.in. dwie obszerne sale integracji, punkt informacji turystycznej, sanitariaty, szatnia oraz pomieszczenie biurowe; na piętrze funkcjonować będą m.in. izba regionalna/czytelnia, sala dla seniorów, gabinet logopedyczny, izba regionalna/muzeum oraz sanitariaty; poddasze obejmować będzie salę wykładową, toaletę oraz pomieszczenie gospodarcze.

UWAGA! W zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzą ponadto prace związane z zagospodarowaniem otoczenia budynku tzw. Domu Zdrojowego, w tym w szczególności wykonanie nawierzchni brukowej dookoła budynku. Roboty zagospodarowania otoczenia budynku dotyczą tylko pozycji ujętych w przedmiarze robót.

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót), stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ; specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych składają się na Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.0006.2019. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST TOŻSAMY Z PRZEDMIARAMI ROBÓT.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540240248-N-2019 z dnia: 2019-11-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2.
W ogłoszeniu jest:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019: 8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 15 listopada 2019 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.

W ogłoszeniu powinno być:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019: 8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 29 listopada 2019 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540251146-N-2019 z dnia: 2019-11-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2.
W ogłoszeniu jest:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 29 listopada 2019 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.

W ogłoszeniu powinno być:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 19 grudnia 2019 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-29, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540271572-N-2019 z dnia: 2019-12-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2.
W ogłoszeniu jest:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 19 grudnia 2019 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.

W ogłoszeniu powinno być:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 17 stycznia 2020 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540005650-N-2020 z dnia: 2020-01-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2.
W ogłoszeniu jest:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 17 stycznia 2020 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.

W ogłoszeniu powinno być:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 14 lutego 2020 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540005663-N-2020 z dnia: 2020-01-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540021964-N-2020 z dnia: 2020-02-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2.
W ogłoszeniu jest:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 14 lutego 2020 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.

W ogłoszeniu powinno być:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 6 marca 2020 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-06, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540033307-N-2020 z dnia: 2020-02-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu (usytuowanego na działce o numerze 7/4, obręb: 0001, Jaworze) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
UWAGA! W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania prac związanych z zabezpieczeniem obiektu zabytkowego na czas prowadzenia robót budowlanych. Prace związane z zabezpieczeniem obiektu zabytkowego scharakteryzowano w przedmiarze robót oraz
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część B, punkt 3. Roboty rozbiórkowe i montażowe.
Przedmiotowy obiekt, zbudowany ok. 1890 r., ze względu na posiadane walory zabytkowe figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego centrum Jaworza, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-521/87 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej z dnia 01.10.1987 r. – zn. KL.IV-5340/72/87. Z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.
Jest to budynek zabytkowy, pochodzący z ostatniej dekady XIX wieku, odznaczający się cennymi walorami historycznymi i estetycznymi, stanowiący integralny element zabytkowego układu urbanistycznego centrum Jaworza. Powierzchnia działki, na której znajduje się wskazany budynek wynosi 24,215 m2, z czego 184,90 m2 przypada na powierzchnię zabudowy przedmiotowego obiektu.
Zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia zakłada kompleksową rewitalizację budynku tzw. Domu Zdrojowego w Jaworzu z zachowaniem jego walorów historycznych, estetycznych oraz formy architektonicznej – zgodnie z wydanymi na tę okoliczność zaleceniami konserwatorskimi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (wytycznych konserwatorskich). W ramach zakresu przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie szeregu robót w obrębie elementów konstrukcyjnych, przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów wykończenia przedmiotowego budynku, gwarantujących im odzyskanie pożądanej nośności, funkcjonalności,
a także utraconych walorów.
Dane ogólne budynku po kompleksowej rewitalizacji: budynek kubaturowy, wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony; budynek pełniący funkcję usług publicznych; łączna powierzchnia użytkowa: 551,26 m2 (w tym piwnica 132,07 m2, parter 154,14 m2, piętro 147,91 m2, poddasze 117,14 m2); w piwnicy usytuowane będą m.in. sala wykładowa, sala komputerowa, szatnia, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, socjalne i techniczne; na parterze zlokalizowane zostaną m.in. dwie obszerne sale integracji, punkt informacji turystycznej, sanitariaty, szatnia oraz pomieszczenie biurowe; na piętrze funkcjonować będą m.in. izba regionalna/czytelnia, sala dla seniorów, gabinet logopedyczny, izba regionalna/muzeum oraz sanitariaty; poddasze obejmować będzie salę wykładową, toaletę oraz pomieszczenie gospodarcze.
UWAGA! W zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzą ponadto prace związane z zagospodarowaniem otoczenia budynku tzw. Domu Zdrojowego, w tym w szczególności wykonanie nawierzchni brukowej dookoła budynku. Roboty zagospodarowania otoczenia budynku dotyczą tylko pozycji ujętych w przedmiarze robót.
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót), stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych składają się na Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.0006.2019. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST TOŻSAMY Z PRZEDMIARAMI ROBÓT.

W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu (usytuowanego na działce o numerze 7/4, obręb: 0001, Jaworze) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
UWAGA! METODOLOGIA ETAPOWANIA INWESTYCJI – OPIS:
Przebudowę należy wykonać w 3. etapach zaznaczonych na rysunku pn. „Schemat etapowania inwestycji”
(nr rys.: SCH-01).
Dla każdego etapu procesy powinny przebiegać następująco:
- prace rozbiórkowe z jednoczesnym zabezpieczeniem elementów konstrukcyjnych rozbieranych w kolejnych etapach,
- prace budowlane mające na celu odtworzenie istniejącego obiektu z zachowaniem elementów, które mają charakter zabytku.
W pierwszym etapie przebudowywana będzie część z klatką schodową. Konstrukcja klatki schodowej zostanie zmieniona na żelbetową, natomiast na elewacji pozostawione zostaną elementy muru pruskiego tak, aby zachować wizualnie stan istniejący.
Podział na etapy został wykonany w taki sposób, aby możliwe było samodzielne funkcjonowanie konstrukcji części istniejącej po rozbiórce oraz części przebudowywanej. Po wykonaniu prac konstrukcyjnych dla pierwszego etapu należy wykonać prace dla etapu kolejnego.
Prace wzmacniające konstrukcję istniejącego budynku podczas wykonywania przebudowy:
- wstawienie dodatkowych słupów podtrzymujących więźbę dachową, słupy te należy także powielić na niższych kondygnacjach, aby obciążenia przekazać na grunt.
Prace wzmacniające konstrukcję przebudowywanego budynku podczas wykonywania prac:
- wykorzystanie tymczasowych płatwi i słupów, które zostaną zamienione na docelowe w momencie wykonania kolejnych etapów przebudowy.
W przypadku elementów żelbetowych, które występują pomiędzy granicami etapów, należy pozostawić wypuszczone zbrojenie, które zapewni ostateczną ciągłość tych elementów.
Kolejność wykonywanych etapów należy wykonać zgodnie z załączonym schematem – rysunek pn. „Schemat etapowania inwestycji” (nr rys.: SCH-01).
Przedmiotowy obiekt, zbudowany ok. 1890 r., ze względu na posiadane walory zabytkowe figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego centrum Jaworza, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-521/87 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej z dnia 01.10.1987 r. – zn. KL.IV-5340/72/87. Z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.
Jest to budynek zabytkowy, pochodzący z ostatniej dekady XIX wieku, odznaczający się cennymi walorami historycznymi i estetycznymi, stanowiący integralny element zabytkowego układu urbanistycznego centrum Jaworza. Powierzchnia działki, na której znajduje się wskazany budynek wynosi 24,215 m2, z czego 184,90 m2 przypada na powierzchnię zabudowy przedmiotowego obiektu.
Zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia zakłada kompleksową rewitalizację budynku tzw. Domu Zdrojowego w Jaworzu z zachowaniem jego walorów historycznych, estetycznych oraz formy architektonicznej – zgodnie z wydanymi na tę okoliczność zaleceniami konserwatorskimi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (wytycznych konserwatorskich). W ramach zakresu przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie szeregu robót w obrębie elementów konstrukcyjnych, przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów wykończenia przedmiotowego budynku, gwarantujących im odzyskanie pożądanej nośności, funkcjonalności,
a także utraconych walorów.
Dane ogólne budynku po kompleksowej rewitalizacji: budynek kubaturowy, wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony; budynek pełniący funkcję usług publicznych; łączna powierzchnia użytkowa: 551,26 m2 (w tym piwnica 132,07 m2, parter 154,14 m2, piętro 147,91 m2, poddasze 117,14 m2); w piwnicy usytuowane będą m.in. sala wykładowa, sala komputerowa, szatnia, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, socjalne i techniczne; na parterze zlokalizowane zostaną m.in. dwie obszerne sale integracji, punkt informacji turystycznej, sanitariaty, szatnia oraz pomieszczenie biurowe; na piętrze funkcjonować będą m.in. izba regionalna/czytelnia, sala dla seniorów, gabinet logopedyczny, izba regionalna/muzeum oraz sanitariaty; poddasze obejmować będzie salę wykładową, toaletę oraz pomieszczenie gospodarcze.
UWAGA! W zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzą ponadto prace związane z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia budynku tzw. Domu Zdrojowego, w tym w szczególności wykonanie nawierzchni brukowej dookoła budynku. Roboty zagospodarowania otoczenia budynku dotyczą tylko pozycji ujętych w przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej (w szczególności: projekt budowlany, projekt budowlany – ETAPOWANIE INWESTYCJI, projekt wykonawczy, przedmiary robót), stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ pod nazwą „Zał. nr 8 do SIWZ_Dok.projektowa_AKTUALIZACJA LUTY 2020”;
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ pod nazwą „Zał. nr 9 do SIWZ_STWiOR_AKTUALIZACJA LUTY 2020”.
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych składają się na Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.0006.2019. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST TOŻSAMY Z PRZEDMIARAMI ROBÓT.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest:
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiarach robót i im podobnych – na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach. Zamówienia, o których mowa powyżej udzielone zostaną w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku, gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację.

W ogłoszeniu powinno być:
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp:ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych i 00/100), lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być:
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków:Za minimalny poziom zdolności Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100), lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: WARUNEK WYKONANYCH ROBÓT (zgodnie z postanowieniami punktu 5.2.2.1 SIWZ dla postępowania RI.271.0006.2019):
Za minimalny poziom zdolności Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) lub objętego ochroną konserwatorską konserwatora zabytków. Wartość każdej z wykonanych i prawidłowo ukończonych robót budowlanych nie może być mniejsza niż 2 500 000,00 złotych brutto.
UWAGI do punktu 5.2.2.1 SIWZ:
1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku, ponieważ tylko ten zakres będzie brany pod uwagę przy ocenie spełniania warunku.
2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie
o niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których zdolności są wymagane.

W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: WARUNEK WYKONANYCH ROBÓT (zgodnie z postanowieniami punktu 5.2.2.1 SIWZ dla postępowania RI.271.0006.2019):
Za minimalny poziom zdolności Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) lub objętego ochroną konserwatorską konserwatora zabytków. Wartość każdej z wykonanych i prawidłowo ukończonych robót budowlanych nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 złotych brutto.
UWAGI do punktu 5.2.2.1 SIWZ:
1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku, ponieważ tylko ten zakres będzie brany pod uwagę przy ocenie spełniania warunku.
2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie
o niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których zdolności są wymagane.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak. Informacja na temat wadium:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 6 marca 2020 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak. Informacja na temat wadium:
Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu RI.271.0006.2019:
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
70 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.
8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach:
8.3.1. pieniądzu;
8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.3.3. gwarancjach bankowych;
8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zm.).
8.4. Termin i sposób wniesienia wadium.
8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „WADIUM – REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU – postępowanie nr 2”.
8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 16 marca 2020 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty.
8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.
8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium (tj. w sytuacjach określonych
w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp) przez Wykonawcę, które oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp).
8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-06, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 10:00.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe
kody CPV 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111100, 45111291, 45212350, 45223500, 45262100, 45262360, 45320000, 45400000, 45410000, 45421000, 45421100, 45421146, 45430000, 45442100, 77314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin