Przetarg 7372584 - Roboty budowlane w formule „zaprojektuj-zbuduj” w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7372584 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-06
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w formule „zaprojektuj-zbuduj” w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze
Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.3 Numer referencyjny: CZ-A.271.19.50.2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj-zbuduj” w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla:— sytuacja nr 2 – podwórko przy ul. Bernardyńska 6 – rys. K-02,— sytuacja nr 4 – podwórko przy ul. Kopernika 10 – rys. K-04,— sytuacja nr 567 podwórko przy ul. Okrzei 2, 4, Okrzei 8, 10, Sobieskiego 8 – rys. K-05.I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla ww. podwórek będzie:1) wniosek wraz z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń;2) uzyskanie aktualnych warunków w zakresie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia;3) uzyskanie warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego, odprowadzenia wód opadowych;4) projekt budowlany wraz z uzysk. pozwolenia na budowę;5) projekt wykonawczy;6) przedmiar robót;7) kosztorys inwestorki;8) STWIOR;9) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac budowlanych znajdujących się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-325 z 30.1.1969 r. (pismo MKZ.111.3.1.1.47.2017 z 6.11.2017 – załącznik PFU);10) dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych;11) Inwestycja znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego nr 17 w Rzeszowie (AZP 103-76/56).II. W ramach robót budowlanych należy wykonać:1) Zagospodarowanie terenu sytuacja 2 wg rysunku K-02, sytuacja 4 wg rysunku K-04 załącznik graficzny PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie:a) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu;b) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników;c) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych;d) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo;e) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projekt. miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;f) instalacja oświetleniowa – oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej;g) rozdz. kanalizację deszczową od sanitarnej zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi;h) Zamawiający posiada dokumentację odwodnienia terenu przy ul. Bernardyńskiej 6i) usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi;j) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego”;k) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury;l) szczegółowy zakres rzeczowy w pliku „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”;2) Zagospodarowanie terenu sytuacja 567 wg rysunku K-05 – załącznik graficzny PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie:a) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu;b) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników;c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych;d) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych;e) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo;f) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;g) instalacja oświetleniowa – oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej;h) rozdz. kanalizację deszczową od sanitarnej zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi;i) usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi;j) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego”;k) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury;l) plac zabaw;m) wiata śmietnikowa;n) szczegół. zakres rzeczowy w pliku „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy, projekt terenu zielonego, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111291, 71240000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin