Przetarg 7598642 - Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-...

   
Analizuj Zamówienie 7598642 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-20
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo- laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego centrum wdrożeń ogniw paliwowych oraz no
woczesnych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: 05/20/PN

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące rozbudowę, nadbudowę i dobudowę budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe, wykonanie palisady, roboty ziemne, żelbetowe, wykonanie podłoża, roboty wykończeniowe w piwnicy, ślusarkę drzwiową;
- wykonanie parteru w budynku biurowo-laboratoryjnym, parterowym, część niska i wysoka;
- wykonanie piętra w konstrukcji żelbetowej, roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe, ślusarki drzwiowej i okiennej, zbrojenie całości obiektu;
- wykonanie elewacji w budynku biurowo-laboratoryjnym i parterowym;
- wykonanie instalacji elektrycznej;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
- wykonanie instalacji sanitarnej.
Szczegółowy zakres robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w tym - Projekt wykonawczy w branżach architektura i konstrukcja, elektryka i sanitarnej, Przedmiary robót (materiał pomocniczy), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Pozwolenie na budowę - decyzja nr 558/5.347/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Instalacja fotowoltaiczna oraz konspekt „Informacje uzupełniające do dokumentacji projektowej”. Dokumentacja projektowa została udostępniona przez Zamawiającego w postaci plików na stronie www.cerel.eu w zakładce Zamówienia publiczne.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139168-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że: 1) Wykonał
należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie
budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu jednego budynku o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 400 m2, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN brutto. 2) Dysponuje co najmniej:
a) Ekspertem 1 - 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia w charakterze kierownika
budowy, posiadającą: • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; • posiadającą jednocześnie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o których mowa powyżej); i b) Ekspert 2 – 1 osoba, która będzie brała
udział w realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót branży sanitarnej posiadająca: •
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; •
posiadającą jednocześnie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o
których mowa powyżej) i c) Ekspert 3 1 osoba, która będzie brała udział w realizacji zamówienia w
charakterze kierownika robót elektrycznych, posiadająca: • uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, • posiadającą jednocześnie co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o których mowa powyżej);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGA: 1. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji Eksperta nr 1
– Kierownika Budowy z funkcją Eksperta nr 2 i Eksperta nr 3. 2. Zliczane będą pełne miesiące
doświadczenia. 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania/ kierowania
robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. W przypadku Wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 5.W przypadku
osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być
potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia
usług transgranicznych. 6. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do
wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że: 1) Wykonał
należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie
budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu jednego budynku o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 400 m2, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN brutto. 2) Dysponuje co najmniej:
a) Ekspertem 1 - 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia w charakterze kierownika
budowy, posiadającą: • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; • posiadającą jednocześnie co najmniej rok doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o których mowa powyżej); i b) Ekspert 2 – 1 osoba, która będzie brała
udział w realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót branży sanitarnej posiadająca: •
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; •
posiadającą jednocześnie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o
których mowa powyżej) i c) Ekspert 3 1 osoba, która będzie brała udział w realizacji zamówienia w
charakterze kierownika robót elektrycznych, posiadająca: • uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, • posiadającą jednocześnie co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o których mowa powyżej);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGA: 1. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji Eksperta nr 1
– Kierownika Budowy z funkcją Eksperta nr 2 i Eksperta nr 3. 2. Zliczane będą pełne miesiące
doświadczenia. 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania/ kierowania
robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. W przypadku Wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 5.W przypadku
osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być
potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia
usług transgranicznych. 6. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do
wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-08-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 9330000, 9331100, 9331200, 45000000, 45111100, 45111200, 45223110, 45223500, 45261210, 45262522, 45300000, 45310000, 45311000, 45321000, 45330000, 45332000, 45400000, 45410000, 45420000, 45421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin