Przetarg 7398251 - Rozbudowa przedszkola publicznego nr 1 o dwa oddziały...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7398251 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-23
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa przedszkola publicznego nr 1 o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą
techniczną, na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach
Numer referencyjny: RI.ZP.271.5.2020.AR

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z Projektem budowlanym i Decyzją Starosty Kamieńskiego znak: 66/2019 z dnia 14.02.2019 r., jest:
Rozbudowa przedszkola publicznego nr 1 o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach, poprzez:
a) Rozbudowę budynku przedszkola o dwa oddziały żłobkowe.
b) Projektowane oddziały żłobkowe zostały umiejscowione przy południowej i wschodniej ścianie istniejącego budynku. Część dobudowywana jest 1 kondygnacyjna, wykonana w konstrukcji murowanej z bloczków wapienno - piaskowych gr. 18 i 24 cm, kryta dachem płaskim o spadku 5 %.
c) Do projektowanego budynku prowadzi jedno wejście oraz dwa wyjścia z sal żłobkowych bezpośrednio na taras. W celu wykonania planowanej inwestycji konieczne będzie zamurowanie części okien w salach na parterze i wstawienie okien o mniejszych wymiarach oraz wykucie nowego otworu okiennego w jednej z sal.
d) Planowany jest demontaż drzwi w części przyziemia budynku istniejącego i montaż nowych o odporności ogniowej E160.
e) Projektowany obiekt należy do IX kategorii obiektów budowlanych.
pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonania zobowiązań wynikających z Decyzji Starosty Kamieńskiego.

2. Lokalizacja inwestycji:
Zakres robót obejmuje część terenu działki nr 272 obręb 19 Międzyzdroje
Do ww. działki gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny - własność. Lokalizacja przedmiotowej instalacji jest określona w projekcie budowlanym na mapach.

3. Układ funkcjonalno-przestrzenny.
Projekt budowlany - Rozbudowa przedszkola publicznego nr 1 o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach.

4. Opis materiałów użytych do inwestycji
Ogólne wymagania i Normy zostały określone w Dokumentacji budowlanej.
5. Gwarancja i atesty
Wykonany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, termin gwarancji zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego ostatecznym protokołem odbioru.
Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin użytkowania.

6. Pozostałe informacje
Podane w dokumentacji przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu.
Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy mogą być zastąpione przez inne, równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia.

W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45200000, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin