Przetarg 10065122 - Sprzątanie oraz wywóz gabarytów, gruzu i gałęzi oraz...

   
Analizuj Zamówienie 10065122 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Sprzątanie oraz wywóz gabarytów, gruzu i gałęzi oraz innych odpadów z terenów niezamieszkałych zespołów garażowych w rejonach zarz
ądzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ZBiLK.DZP.EBo.171-68-TP/23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00487079/01 z dnia: 2023-11-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę, polegającą na świadczeniu usługi odbioru odpadów komunalnych, wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 pełnych następujących po sobie miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 16 01 12, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 20 01 02, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 07, 20 03 99 w katalogu odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. (Dz. U. z dnia 03 stycznia 2020 poz. 10.), o łącznej ilości minimum 1000m3 i o wartości nie niższej niż 350 000 zł z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonana w ilości minimum 700 m3 i o wartości nie niższej niż 245 000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
b.1) dwóch pojazdów ciężarowych do 3,5 tony z emisją spalin minimum Euro-6
b.2) jednego pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego gazem ziemnym
Po zmianie:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę, polegającą na świadczeniu usługi odbioru odpadów komunalnych, wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 pełnych następujących po sobie miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 16 01 12, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 20 01 02, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 07, 20 03 99 w katalogu odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. (Dz. U. z dnia 03 stycznia 2020 poz. 10.), o łącznej ilości minimum 1000m3 i o wartości nie niższej niż 350 000 zł z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonana w ilości minimum 700 m3 i o wartości nie niższej niż 245 000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
b.1) dwóch pojazdów ciężarowych do 3,5 tony z emisją spalin minimum Euro-6
b.2) jednego pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego gazem ziemnym do 3,5 tony.


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494946/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 10:00
Po zmianie:
2023-11-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 10:05
Po zmianie:
2023-11-21 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-20
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie terenu, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90513200, 90600000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin