Przetarg 6645791 - Sukcesywna dostawa materiałów szewnych i siatek...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6645791 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-15
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych do apteki szpitalnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Numer referencyjny: 5/2019/PN

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych do magazynu apteki szpitalnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.
3.2 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - KOD CPV:
33.14.00.00-3 (materiały medyczne)
3.3 Zamówienie obejmuje dostawy według asortymentu i w ilościach wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących załącznik do SIWZ.
3.4 Ilości asortymentu przewidzianego niniejszą SIWZ, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu, niż określona niniejszą SIWZ.
3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku do SIWZ.
3.6 Projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
3.7 Sukcesywne dostawy będą odbywać się częściami do magazynu Apteki SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 2-4, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1430, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany termin dostawy częściowej w dniach roboczych do 3 lub do 5 dni w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do SIWZ). Niewskazanie terminu dostawy częściowej oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy częściowej wskazany w SIWZ, tj. 5 dni robocze.
3.8 Oferowane wyroby, stanowiące przedmiot postępowania muszą pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.9 Terminy ważności dostarczanych produktów w dniu dostawy, nie mogą być krótsze niż co najmniej 2/3 okresu ich ważności podanego na opakowaniu, w stosunku do daty produkcji.
3.10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w innych opakowaniach niż tych, które są określone w formularzu asortymentowo-cenowym, z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań handlowych. Przeliczenia należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym. Każde opakowanie powinno zawierać etykietę zawierającą następujące dane: nazwę wyrobu, datę produkcji, termin ważności, warunki przechowywania, nazwę i adres producenta.
3.11 Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, określonych niniejszą SIWZ.
3.12 W przypadku złożenia oferty na produkty równoważne, Zamawiający wymaga zaoferowania produktów w zakresie zamówienia o parametrach technicznych i standardach określonych
w SIWZ. Do oferty należy dołączyć próbki oferowanych produktów równoważnych, pozwalające na ocenę techniczną, jakościową i funkcjonalną, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – dotyczy złożenia oferty na produkty równoważne.
3.13 W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia
o parametrach równoważnych - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie
z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań oraz zdecyduje o ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.
3.14 W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca musi podać jego nazwę w składanej ofercie. Przedstawienie w ofercie towaru uznanego przez Zamawiającego za nie równoważny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
3.15 Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
3.16 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Formularz asortymentowo-cenowy nr 1
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów szewnych do magazynu apteki szpitalnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Zamówienie obejmuje dostawy według asortymentu i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym nr 1, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Formularz asortymentowo-cenowy nr 2
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów szewnych do magazynu apteki szpitalnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Zamówienie obejmuje dostawy według asortymentu i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym nr 2, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Formularz asortymentowo-cenowy nr 3
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa siatek przepuklinowych do magazynu apteki szpitalnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Zamówienie obejmuje dostawy według asortymentu i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym nr 3, stanowiącym załącznik do SIWZ.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin