Przetarg 7499795 - Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu do...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7499795 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-25
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu do diagnostyki in vitro dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na 5 pa
kietów
Numer referencyjny: ZP/PN/21/20/LZP/AW

Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu do diagnostyki in- vitro do Zakładu Patomorfologii z podziałem na 5 pakietów:
Pakiet nr 1 – odczynniki
Pakiet nr 2 – archiwum i żyletki
Pakiet nr 3 – materiały
Pakiet nr 4 – teczki
Pakiet nr 5 – filtry i etykiety

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
odczynniki

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
archiwum i żyletki

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
materiały

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
teczki

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
filtry i etykiety


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540094313-N-2020 z dnia: 2020-06-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 12:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540095932-N-2020 z dnia: 2020-06-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest:
1. W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego - Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP -zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych -m.in.: a) Deklaracja/e zgodności, b) certyfikat/y zgodności (wydany przez jednostkę notyfikowaną- o ile jest wymagany), c) potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). Jeżeli (zgodnie z treścią art. 13 ustawy) wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim oraz nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela albo jeżeli wyrób nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialność wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela, informuje o tym fakcie Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty stosownego oświadczenia w tym zakresie. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji załącznika nr 1a – 1e dotyczy. 2. Odpowiednie katalogi producenta( zawierające numery katalogowe oferowanych wyrobów ) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery , wyciągi z instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno –użytkowych opisanych przez Zamawiającego w SIWZ. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji załącznika nr 1a – 1e dotyczy. 3. Dokumenty: a. Metodyki badań w języku polskim –dotyczy pakietu nr 1a b. Wykazu odczynników zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne–dotyczy pakietu nr 1a c. Oświadczenia o braku substancji niebezpiecznych dla pozostałych odczynników–dotyczy pakietu nr 1a d. Karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska–dotyczy pakietu nr 1a
W ogłoszeniu powinno być:
1. W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego - Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP -zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych -m.in.: a) Deklaracja/e zgodności, b) certyfikat/y zgodności (wydany przez jednostkę notyfikowaną- o ile jest wymagany), c) potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). Jeżeli (zgodnie z treścią art. 13 ustawy) wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim oraz nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela albo jeżeli wyrób nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialność wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela, informuje o tym fakcie Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty stosownego oświadczenia w tym zakresie. Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji załącznika nr 1a – 1e dotyczy. 2. Odpowiednie katalogi producenta ( zawierające numery katalogowe oferowanych wyrobów ) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery , wyciągi z instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta albo analogiczne dokumenty Wykonawcy, uwzględniające dane producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno –użytkowych opisanych przez Zamawiającego w SIWZ.
Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji załącznika nr 1a – 1e dotyczy. 3. Dokumenty: a. Metodyki badań w języku polskim –dotyczy pakietu nr 1a, jeśli dotyczy danej pozycji b. Wykazu odczynników zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne–dotyczy pakietu nr 1a c. Oświadczenia o braku substancji niebezpiecznych dla pozostałych odczynników–dotyczy pakietu nr 1a d. Karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska–dotyczy pakietu nr 1a


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-05, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-08, godzina: 12:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33696000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin