Przetarg 7555841 - Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych ...

   
Analizuj Zamówienie 7555841 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-24
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej oraz In
stytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Numer referencyjny: 5/W3/D/2020

1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej oraz Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
2.Opis wymaganych parametrów asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia zamieszczono w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Przedmiot zamówienia musi:
1)spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w „Arkuszu asortymentowo – cenowym”,
2)być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych, kompletny oraz przydatny do przeznaczonego użytku,
3)być wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi,
4)posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta bądź posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie (data produkcji, producent, numer katalogowy, w przypadku opakowania zbiorczego ilość sztuk w opakowaniu). Jeśli jest to konieczne dostarczany asortyment powinien być opakowany w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przez uszkodzeniem,
5)posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie UE, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji danego pakietu. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania większej ilości asortymentu z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z „Arkusza asortymentowo-cenowego” przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych,
2)ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zrealizowanych dostaw nie przekroczy kwoty umowy (pakietu), ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego w przypadku w/w zmian ilościowych przedmiotu zamówienia.
5.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie zamówionego przez Zamawiającego asortymentu do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce.
6.Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, tj. wyroby laboratoryjne i szkło były dotychczas stosowane przez Zamawiającego i będą przeznaczone do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych, a także prac badawczych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów określonych w w/w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką działalności. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwy producentów dotychczas stosowanych wyrobów laboratoryjnych i szkła oraz wskazał przykładowe nazwy producentów, aby wskazać standardy jakościowe asortymentu

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pakiet nr 1 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej
pakiet nr 1 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej

Część nr: 2 Nazwa: pakiet nr 2 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej
pakiet nr 2 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej

Część nr: 3 Nazwa: pakiet nr 3 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb Instytutu Technologii Polimerów i Barwników
pakiet nr 3 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb Instytutu Technologii Polimerów i Barwnikó

Część nr: 4 Nazwa: pakiet nr 4 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb Instytutu Technologii Polimerów i Barwników
pakiet nr 4 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb Instytutu Technologii Polimerów i Barwników

Część nr: 5 Nazwa: pakiet nr 5 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb projektu „Nowe kopolimery typu Bottle-Brush, a choroba zwyrodnieniowa stawów” realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników
pakiet nr 5 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb projektu „Nowe kopolimery typu Bottle-Brush, a choroba zwyrodnieniowa stawów” realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników

Część nr: 6 Nazwa: pakiet nr 6 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb projektu „Hybrid Nanoparticles Based on Graphene Oxide as Active Additives for Polymer Blends” w ramach programu POLONEZ3 realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników
pakiet nr 6 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych szklanych dla potrzeb projektu „Hybrid Nanoparticles Based on Graphene Oxide as Active Additives for Polymer Blends” w ramach programu POLONEZ3 realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników

Część nr: 7 Nazwa: pakiet nr 7 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb projektu „Nowe kopolimery typu Bottle-Brush, a choroba zwyrodnieniowa stawów” realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników
pakiet nr 7 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb projektu „Nowe kopolimery typu Bottle-Brush, a choroba zwyrodnieniowa stawów” realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników

Część nr: 8 Nazwa: pakiet nr 8 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb projektu „Hybrid Nanoparticles Based on Graphene Oxide as Active Additives for Polymer Blends” w ramach programu POLONEZ3 realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników
pakiet nr 8 – sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb projektu „Hybrid Nanoparticles Based on Graphene Oxide as Active Additives for Polymer Blends” w ramach programu POLONEZ3 realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540117665-N-2020 z dnia: 2020-07-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-06-03, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu język polski
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, materiały laboratoryjne
kody CPV 18424300, 33141310, 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin