Przetarg 7080985 - Sukcesywne dostawy odczynników RKZ do analizatorów GEM...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7080985 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-11
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy odczynników RKZ do analizatorów GEM Premier będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesław
cu wraz z dzierżawą dodatkowego analizatora
Numer referencyjny: 8/laboratorium/19

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kaset do analizatorów będących na wyposażeniu Zamawiającego oraz dzierżawa dodatkowego analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Szczegółowy opis parametrów analizatora zawiera załącznik 2.1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Parametry analizatora opisane w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2.1 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w kolumnie „wartość oferowana (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru. W przypadku braku opisu Wykonawcy lub braku podania parametrów lub braku podania odpowiedzi TAK/ NIE w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2.1 do SIWZ) w części dotyczącej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest do podania w załącznikach nr 2 nazwy handlowej- producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez zamawiającego. Brak wpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze specyfikacją. Dostarczane wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do użytkowania w placówkach służby zdrowia.Oferowane towary muszą spełniać wszystkie parametry określone w SIWZ i załącznikach oraz wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, być fabrycznie nowe (I kat.), nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje). Zamawiający wymaga towarów wyłącznie profesjonalnego.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania z każdą partią przedmiotu zamówienia ulotki w języku polskim, zawierającej wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o przedmiocie zamówienia, w tym sposobu magazynowania i przechowywania. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów oraz ich ewentualną aktualizację na nośnikach danych (np. płyta, pendrive) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów w załącznikach nr 2 i 2.1 do SIWZ we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
Okres ważności na dostarczony asortyment nie może być krótszy niż Kaset odczynnikowo- sensorowych co najmniej 31 dni
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/ producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się min.: funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar (wyłącznie w przypadku dopuszczanej przez Zamawiającego różnicy: /-). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu j/w- natomiast nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu o innych właściwościach i funkcjonalności- niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosowanie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, Zamawiający przyjmie, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696500, 38434000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin