Przetarg 7400432 - sukcesywne dostawy preparatów myjących, dezynfekcyjnych i...

   
Analizuj Zamówienie 7400432 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-24
przedmiot ogłoszenia
sukcesywne dostawy preparatów myjących, dezynfekcyjnych i antyseptycznych
Numer referencyjny: 20/20

Przedmiotem zamówieni
a są sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych manualnej i maszynowej, preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów i urządzeń do dializy, preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych, mycia i dezynfekcji powierzchni
i sprzętu medycznego, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dezynfekcji ran, skóry, błon śluzowych
i mycia ciała, niezbędnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, zgodnie z Ustawą
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008 nr 234 poz.1570 ze zm.)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 niepodzielnych części tzw. zadania:
Zadanie nr 1 Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym
Zadanie nr 2 Preparaty do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów i urządzeń do dializy
Zadanie nr 3 Preparaty do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych
Zadanie nr 4 Preparaty do manualnego i maszynowego mycia, dezynfekcji, neutralizacji,
płukania oraz pielęgnacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego
Zadanie nr 5 Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi
Zadanie nr 6 Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego
Zadanie nr 7 Preparaty do mycia i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych organicznie
Zadanie nr 8 Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Zadanie nr 9 Preparaty do odkażania błon śluzowych, skóry i mycia ciała
Zadanie nr 10 Preparaty do dezynfekcji skóry przed procedurą medyczną z naruszeniem ciągłości powłok skórnych
Zadanie nr 11 Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym

Część nr: 2 Nazwa: Preparaty do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów i urządzeń do dializy
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów i urządzeń do dializy

Część nr: 3 Nazwa: Preparaty do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych

Część nr: 4 Nazwa: Preparaty do manualnego i maszynowego mycia, dezynfekcji, neutralizacji, płukania oraz pielęgnacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparató do manualnego i maszynowego mycia, dezynfekcji, neutralizacji, płukania oraz pielęgnacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego

Część nr: 5 Nazwa: Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi

Część nr: 6 Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

Część nr: 7 Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych organicznie
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do mycia i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych organicznie

Część nr: 8 Nazwa: Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Część nr: 9 Nazwa: Preparaty do odkażania błon śluzowych, skóry i mycia ciała
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Preparatów do odkażania błon śluzowych, skóry i mycia ciała

Część nr: 10 Nazwa: Preparaty do dezynfekcji skóry przed procedurą medyczną z naruszeniem ciągłości powłok skórnych
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji skóry przed procedurą medyczną z naruszeniem ciągłości powłok skórnych

Część nr: 11 Nazwa: Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji ran i błon śluzowych


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540056505-N-2020 z dnia: 2020-04-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest:
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.kalisz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1051 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
WSZ im. L. Perzyny ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być:
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.kalisz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
TAK
adres : https://miniportal.uzp.gov.pl
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
TAK
Inny sposób:
składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1051 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
WSZ im. L. Perzyny ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
NIE
Inny sposób:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, materiały medyczne
kody CPV 33631600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin