Przetarg 7596338 - Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na...

   
Analizuj Zamówienie 7596338 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-18
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala
Numer referencyjny: ZP/03/2020

Świadczenie usług
kompleksowego utrzymania czystości na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135153-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV. 5
W ogłoszeniu jest:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej
umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku:
działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin realizacji umowy, sposób jej realizacji ( np.
klęski żywiołowe, strajki, embargo, pandemia), zmian organizacyjnych szpitala, zmian w wielkości, ilości
metrów świadczonej usługi ( np. wyłączenie pomieszczeń) 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany
umowy w przypadku gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zmiana polegać
będzie na zmniejszeniu ceny i zwiększeniu zakresu obowiązków Wykonawcy przy pozostawieniu
obowiązującej cen 4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia: a zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach
niniejszej umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę,
tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze
stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku podatkowego, przy niezmienionej
cenie netto.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy.
2. Szpital zastrzega sobie prawo zmiany ilości sprzątanych pomieszczeń, powierzchni do sprzątania i dezynfekcji, częstotliwości sprzątania w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku przekształcenia Szpitala w jednoprofilowy szpital zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2
2. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca w terminie 3 dni od poinformowania przez Szpital przedstawi kalkulację zmiany ceny usługi z uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych, przede wszystkim obsady personelu.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zmiana polegać będzie na zmniejszeniu ceny i zwiększeniu zakresu obowiązków Wykonawcy przy pozostawieniu obowiązującej cen
4. Zmiana nastąpi w formie pisemnej aneksem do umowyMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138790-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:31.01.2021 r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 10:00,
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin