Zlecenie 7569888 - SYSTEM REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ...

   
Zamówienie 7569888 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-03
przedmiot zlecenia
SYSTEM REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest: zakup fabrycznie nowego SYSTEMU REGAŁÓW MA
GAZYNOWYCH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.
Działanie polega na zakupieniu regałów wysokiego składowania wyposażonych w specjalny system umożliwiający składowanie palet DHP z uwagi na sposób ekspozycji płynów do spryskiwaczy wymagany w sieciach sklepów kluczowych odbiorców.

Na nowo zakupionych regałach przewiduje się składowanie nowych produktów będących rezultatem projektu w opakowaniach jednostkowych sformowanych w jednostki magazynowe na paletach w czterech i pięciu poziomach. Zwiększenie ilości miejsc paletowych wykorzystane zostanie w celu składowania nowych produktów.

Wymagania techniczne - parametry minimalne:

Minimalne parametry / wyposażenie:
• ilość miejsc paletowych na regałach wjezdnych– min. 448,
• ilość miejsc paletowych na regałach rzędowych – min. 975,
• jednostka ładunkowa – Europaleta lub paleta DHP, w tym:
 regały wjezdne wyposażone w system umożliwiający składowanie tylko palet typu EURO
 regały rzędowe na palety typu EURO z możliwością składowania tam także palet DHP (wyposażone w specjalny system umożliwiający także składowanie palet DHP)
• regały wjezdne CZTEROPOZIOMOWE
• regały rzędowe PIĘCIOPOZIOMOWE
• regał rzędowy / paletowy – ilość modułów w rzędzie – maks. 5,
• regał rzędowy / paletowy – obciążenie na poziom min. 1950 kg,
• regał rzędowy / paletowy – ilość poziomów nośnych – min. 5,
• szyna prowadząca w regałach wyjezdnych,
• metalowe elementy naprowadzające paletę na szyny odkładcze.

Regały stanowią niezbędny element projektu i są niezbędne w procesie produkcji nowej gamy zimowych płynów do spryskiwaczy o ulepszonych parametrach jakościowych, wydatek ten jest niezbędny do wdrożenia nowej technologii i uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych produktów.

KOD CPV: 44212320-8
Nazwa kodu: Konstrukcje różne

Pozostałe informacje:
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
• Z uwagi na charakter i zakres przedmiotu zamówienia od potencjalnych wykonawców wymaga się dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z potencjalnych Wykonawców musi dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia tj. ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz, celem dokonania szczegółowego obmiaru miejsca lokalizacji regałów opisanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. W sprawie terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni kontaktować się z osobą wskazaną w punkcie OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI niniejszego zapytania ofertowego.
• Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu a parametry należy traktować jako parametry minimalne.

Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz) oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia, tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z wykonaniem, montażem i uruchomieniem Przedmiotu Dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenia do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia licząc od daty zatwierdzenia końcowych testów odbiorczych u Zamawiającego.
Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
Szczegółowa specyfikacja oraz warunki postępowania zawarte są w załączniku Zapytanie Ofertowe. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego SYSTEMU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.
Działanie polega na zakupieniu regałów wysokiego składowania wyposażonych w specjalny system umożliwiający składowanie palet DHP z uwagi na sposób ekspozycji płynów do spryskiwaczy wymagany w sieciach sklepów kluczowych odbiorców.

Na nowo zakupionych regałach przewiduje się składowanie nowych produktów będących rezultatem projektu w opakowaniach jednostkowych sformowanych w jednostki magazynowe na paletach w czterech i pięciu poziomach. Zwiększenie ilości miejsc paletowych wykorzystane zostanie w celu składowania nowych produktów. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: zakup fabrycznie nowego SYSTEMU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA.
Działanie polega na zakupieniu regałów wysokiego składowania wyposażonych w specjalny system umożliwiający składowanie palet DHP z uwagi na sposób ekspozycji płynów do spryskiwaczy wymagany w sieciach sklepów kluczowych odbiorców.

Na nowo zakupionych regałach przewiduje się składowanie nowych produktów będących rezultatem projektu w opakowaniach jednostkowych sformowanych w jednostki magazynowe na paletach w czterech i pięciu poziomach. Zwiększenie ilości miejsc paletowych wykorzystane zostanie w celu składowania nowych produktów.

Wymagania techniczne - parametry minimalne:

Minimalne parametry / wyposażenie:
• ilość miejsc paletowych na regałach wjezdnych– min. 448,
• ilość miejsc paletowych na regałach rzędowych – min. 975,
• jednostka ładunkowa – Europaleta lub paleta DHP, w tym:
 regały wjezdne wyposażone w system umożliwiający składowanie tylko palet typu EURO
 regały rzędowe na palety typu EURO z możliwością składowania tam także palet DHP (wyposażone w specjalny system umożliwiający także składowanie palet DHP)
• regały wjezdne CZTEROPOZIOMOWE
• regały rzędowe PIĘCIOPOZIOMOWE
• regał rzędowy / paletowy – ilość modułów w rzędzie – maks. 5,
• regał rzędowy / paletowy – obciążenie na poziom min. 1950 kg,
• regał rzędowy / paletowy – ilość poziomów nośnych – min. 5,
• szyna prowadząca w regałach wyjezdnych,
• metalowe elementy naprowadzające paletę na szyny odkładcze.

Regały stanowią niezbędny element projektu i są niezbędne w procesie produkcji nowej gamy zimowych płynów do spryskiwaczy o ulepszonych parametrach jakościowych, wydatek ten jest niezbędny do wdrożenia nowej technologii i uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych produktów.

KOD CPV: 44212320-8
Nazwa kodu: Konstrukcje różne

Pozostałe informacje:
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
• Z uwagi na charakter i zakres przedmiotu zamówienia od potencjalnych wykonawców wymaga się dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z potencjalnych Wykonawców musi dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia tj. ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz, celem dokonania szczegółowego obmiaru miejsca lokalizacji regałów opisanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. W sprawie terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni kontaktować się z osobą wskazaną w punkcie OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI niniejszego zapytania ofertowego.
• Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu a parametry należy traktować jako parametry minimalne.

Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz) oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia, tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z wykonaniem, montażem i uruchomieniem Przedmiotu Dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenia do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia licząc od daty zatwierdzenia końcowych testów odbiorczych u Zamawiającego.
Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
branża Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża konstrukcje inne
kody CPV 44212320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin