Przetarg 7178933 - Szczepionka przeciwko ospie wietrznej dla grup ryzyka inj. 1...

   
Analizuj Zamówienie 7178933 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-11-22
przedmiot ogłoszenia
Szczepionka przeciwko ospie wietrznej dla grup ryzyka inj. 1 dawka. Postępowanie znak: ZZP-214/19 Numer referencyjny: ZZP-214/19

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. z dnia 17 października2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe):• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,Lub• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być ważne i aktualne na dzień składania ofert.Skład preparatu i opakowania muszą być zgodne z treścią dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdz. VII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33651600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin