Przetarg 7548418 - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, na...

   
Analizuj Zamówienie 7548418 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, na działce nr 47 obręb 21, przy ulicy Leśnej 17 w Międzyzdrojach w ramach
zadania - termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje.
Numer referencyjny: RI.ZP.271.9.2020.AR

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z Projektem budowlanym, jest:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, na działce nr 47 obręb 21, przy ulicy Leśnej 17 w Międzyzdrojach w ramach zadania - termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje, poprzez:
a) Docieplenie ścian zewnętrznych, styropian EPS 70-040 (fasada), grub. 18 cm i 14 cm.
b) Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS30, grub. 10 cm i izolacja przeciwwilgociowa .
c) Termoizolacja połaci dachu budynku szkoły, styropapą grub. 20 cm.
d) Docieplenie stropodachu wentylowanego, ekofiber grub. 24 cm.
e) Docieplenie stropu płytami lamelowymi z wełny grubości 12 cm nad piwnica w budynku
f) Wymiana stolarki okiennej z doświetlaczami oraz drzwi do kotłowni na poziomie -1, w piwnicy.
g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.
h) Modernizacja systemu wentylacji grawitacyjnej.
i) Roboty wykończeniowe -towarzyszące: wejścia do budynku od str. płn., płd., zach.

pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami.

2. Lokalizacja inwestycji:
Zakres robót obejmuje część terenu działki nr 47 obręb 21 Międzyzdroje.
Do ww. działki gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny - własność. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest określona w projekcie budowlanym na mapach.

3. Układ funkcjonalno-przestrzenny.
Projekt budowlany - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, na działce nr 47 obręb 21, przy ulicy Leśnej 17 w Międzyzdrojach w ramach zadania - termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje.

4. Opis materiałów użytych do inwestycji
Ogólne wymagania i Normy zostały określone w Dokumentacji budowlanej.

5. Gwarancja i atesty
Wykonany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, termin gwarancji zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego ostatecznym protokołem odbioru.
Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin użytkowania.

6. Pozostałe informacje
Podane w dokumentacji przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu.
Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy mogą być zastąpione przez inne, równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia.

W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540119620-N-2020 z dnia: 2020-07-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-09, godzina: 10:00
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45214200, 45260000, 45320000, 45321000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin