Przetarg 7577159 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr...

   
Analizuj Zamówienie 7577159
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-08
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu
Numer referencyjny: PA.271.1.16.2020

1. Przedmiotem z
amówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. A. Bożka 21 w Bytomiu, obejmująca w szczególności:
1) Wymianę stolarki zewnątrznej;
2) Naprawy elewacji;
3) Wyburzenie tarasu przylegającego do budynku basenu;
4) Docieplenie elewacji i stropów;
5) Wymianę pokrycia dachów i daszków;
6) Wymianę orynnowania;
7) Wymianę instalacji odgromowej;
8) Modernizację instalacji C.O.;
9) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na ww. budynku.
Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym budynku, Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku,
w szczególności wg zasad opisanych w Istotnych postanowieniach umownych.
2. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zmniejszenie niskiej emisji. W wyniki realizacji zadania mają zostać uzyskane, wykazane w audycie energetycznym efekty ekologiczne:
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 4687,00 m2,
-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 111,26551 tony równoważnika CO2,
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt.,
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1313,98 GJ,
-Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 1314,88 GJ/rok,
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej 474818,00 kWh/rok,
- Stopień redukcji PM 10 0,47236 tony/rok.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz:
1) Dokumentacja techniczna
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
3) Przedmiary robót
4) Audyt energetyczny
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawierają Istotne postanowienia umowne - stanowiące załącznik nr 4 do siwz.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonych od dnia odbioru końcowego robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace budowlane takie jak roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, dekarskie, instalacyjne, montażowe oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane wymienione w przedmiarze robót, do wykonania których nie są wymagane uprawnienia.
Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Istotnych postanowieniach umownych.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134922-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-08-06 godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-25 godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540150742-N-2020 z dnia: 2020-08-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-08-25 godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-09-29 godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540182609-N-2020 z dnia: 2020-09-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-29 godzina:09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-15 godzina:09:00
branża Ciepłownictwo i gaz, Dekarstwo, Energoelektryczna, Elewacje, termomodernizacje, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo
podbranża instalacje grzewcze, pokrycia dachowe, instalacje wewnętrzne, okna, drzwi, elewacje
kody CPV 45261910, 45321000, 45410000, 45420000, 45442110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin