Przetarg 7588393 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2...

   
Analizuj Zamówienie 7588393 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-14
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł) na finansowanie deficytu budżetu
Nume
r referencyjny: ZP.271.7.20.PN

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł) na finansowanie deficytu budżetu. Okres wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2020 r.,
2. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30 stycznia 2024 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134890-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-04, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin