Przetarg 7207043 - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 526 643,00...

   
Analizuj Zamówienie 7207043 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-04
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 526 643,00 zł
Numer referencyjny: ZP.271.27.2019

1. Przedmiotem zamówienia j
est udzielenie kredytu długoterminowego.

2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie nie większej niż 3 526 643,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu.

3. Standardy jakościowe cech przedmiotu zamówienia:
Kredyt to umowa, na podstawie której Bank udostępnia Zamawiającemu określoną kwotę pieniędzy na określony czas i cel, w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek i ewentualnie prowizji. Cechy kredytu to: zwrotność, celowość i odpłatność. Parametry, tj. okres, w którym nastąpi zwrot pieniędzy i cel na jaki Zamawiający je zaciąga, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być uprzednio ściśle określone przez organ stanowiący. Odnosi się to także do formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W konsekwencji kwestia, która może być regulowana ogranicza się do odpłatności za użyczenie pieniądza (prowizja i odsetki), czyli ceny. Sam przedmiot udostępnienia – pieniądz nie może być przedmiotem standaryzacji jakościowej na poziomie procedury przetargowej, jak też nie dotyczą go koszty „cyklu życia” w rozumieniu ustawy Pzp.

4. Przy obliczeniu ceny kredytów stosuje się następującą zasadę:
Oprocentowanie kredytu ustala się w oparciu o stawkę WIBOR 1M liczoną dla danego miesiąca jako średnią arytmetyczną ogółu notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek, powiększoną o stałą marże banku, której wartość będzie niezmienna w całym okresie kredytowania

Zamawiający nie przewiduje żadnych innych opłat.

Waluta kredytu – zł polski (PLN)

ZABEZPIECZENIE
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy Leżajsk w tym sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28S, Rb 27S za III, kw 2019 znajdują się na stronie internetowej Gminy Leżajsk w BIP. Uchwały RIO w sprawie informacji Wójta Gminy Leżajsk o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2018, oraz opinia, o przedłożonym przez Wójta Gminy Leżajsk, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Leżajsk określonej w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027, Zarządzenia w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2018 znajdują się na stronie internetowej Gminy Leżajsk oraz pozostałe informacje w tym Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Leżajsk za rok 2018, Budżet na 2019 oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2019-2027 znajdują się w zakładce Prawo lokalne.

5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa kredytu. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę,
lub
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540269374-N-2019 z dnia: 2019-12-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin