Przetarg 7550548 - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 19 856...

   
Analizuj Zamówienie 7550548 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-24
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 19 856 000,00 PLN Numer referencyjny: FN.271.1.2020.AP
1. Kredyt będzie udziel
ony w kwocie 19 856 000,00 PLN na rachunek organu MiastaŁowicza w czterech transzach:— I transza – 4 964 000,00 PLN uruchomienie 1.9.2020,— II transza – 4 964 000,00 PLN uruchomienie 1.10.2020,— III transza – 4 964 000,00 PLN uruchomienie 2.11.2020,— IV transza – 4 964 000,00 PLN uruchomienie 1.12.2020.2. Okres kredytowania (wymagany) 31.12.2031, spłata odsetek 10.1.2032.3. Spłata kredytu będzie następowała miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących latach i wysokościach:— w 2023 roku: 11 rat po 68 361,00 PLN; łącznie – 751 971,00 PLN; 1 rata 68 370,40 PLN; łącznie – 68 370,40 PLN,— w 2024 roku: 11 rat po 68 361,00 PLN; łącznie – 751 971,00 PLN; 1 rata 68 370,40 PLN; łącznie – 68 370,40 PLN,— w 2025 roku: 11 rat po 242 778,00 PLN; łącznie – 2 670 558,00 PLN; 1 rata 242 783,40 PLN; łącznie – 242 783,40 PLN,— w 2026 roku: 11 rat po 246 111,00 PLN; łącznie – 2 707 221,00 PLN; 1 rata 246 120,40 PLN; łącznie – 246 120,40 PLN,— w 2027 roku: 11 rat po 227 386,00 PLN; łącznie – 2 501 246,00 PLN; 1 rata 227 388,40 PLN; łącznie – 227 388,40 PLN,— w 2028 roku: 11 rat po 231 666,00 PLN; łącznie – 2 548 326,00 PLN; 1 rata 231 674,00 PLN; łącznie – 231 674,00 PLN,— w 2029 roku: 12 rat po 190 000,00 PLN; łącznie – 2 280 000,00 PLN,— w 2030 roku: 12 rat po 190 000,00 PLN; łącznie – 2 280 000,00 PLN,— w 2031 roku: 12 rat po 190 000,00 PLN; łącznie – 2 280 000,00 PLN.4. Oprocentowanie kredytu dla każdego okresu odsetkowego będzie równe sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie średniej arytmetycznej tj. WIBOR-u dla depozytów jednomiesięcznych ze wszystkich dni miesiąca, którego dotyczy, zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku oraz marży banku. Do wyliczenia stawki odniesienia bierze się sumę WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych ze wszystkich dni, w których są one kwotowane w ciągu danego miesiąca dzieloną przez liczbę dni w których są one kwotowane. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia.5. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich.6. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi ......%.7. Nie będą pobierane:a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.8. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.Pierwsza spłata nastąpi za miesiąc, w którym zostanie uruchomiona I transza kredytu.9. O należnej kwocie odsetek bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 5 dni przed terminem płatności odsetek.
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin