Przetarg 7410313 - Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna -...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7410313 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-01
przedmiot ogłoszenia
Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - wprowadzenie nasadzeń zastępczych drzew
Numer referencyjny: ZP.271.40.2
020

1. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje prace związane z:
- wprowadzeniem nasadzeń drzew i ich zabezpieczeniem w roku bieżącym,
- pielęgnacją nasadzeń w roku 2021 i 2022,
- przesadzeniem drzew.

Prace przewidziane do realizacji w roku bieżącym:
a) nasadzenie drzew:
- wyznaczenie miejsca sadzenia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,
- przygotowanie miejsca sadzenia (zerwanie darni, oczyszczenie gleby
z zanieczyszczeń),
- wykopanie dołów odpowiednio szerszych i głębszych od bryły korzeniowej,
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną,
- dowóz roślin na miejsce,
- posadzenie drzew wraz z opalikowaniem 3 palikami dla każdego drzewa
z podwiązaniem drzew do palików taśmą i zabezpieczeniem pni przy pomocy osłonek PCV;
b) prace obejmujące przesadzenie 265 sztuk drzew z działek o numerach ewidencyjnych 562, 565 w obrębie ewidencyjnym Polanka na działki o numerach ewidencyjnych 148/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół:
- usunięcie ogrodzenia z siatki leśnej,
- usunięcie palików i taśm,
- ręczne wykopanie drzew,
- transport drzew we wskazane miejsce,
- posadzenie drzew wraz z opalikowaniem, podwiązaniem drzew do palików taśmą, podlaniem drzew po posadzeniu wodą w ilości min. 20 l;
c) prace obejmujące przesadzenie drzew gat. lipa drobnolistna z pasa drogowego
ul. Bieszczadzkiej:
- usunięcie palików i taśm,
- ręczne wykopanie drzew,
- transport drzew we wskazane miejsce,
- posadzenie drzew wraz z opalikowaniem, podwiązaniem drzew do palików taśmą, podlanie drzew po posadzeniu wodą w ilości min. 20 l;
d) zabezpieczenie nasadzeń drzew na działkach w obrębie ewidencyjnym Suchodół (działki o numerach ewidencyjnych 142, 143/2, 141/2, 145/2, 146/2, 147/2, 148/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2) siatką „leśną” w ilości 450 mb (konieczność wykorzystania 200 mb ogrodzenia zdemontowanego z działek nr 562 i 565 przy ul. Baczyńskiego).

Parametry drzew do przesadzenia: 256 drzew liściastych, 9 drzew iglastych. Obwody drzew na wysokości 1 metra: ok. 10 cm.
Parametry drzew do nasadzeń:
Sadzonki drzew do nasadzeń winny być prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
− prawidłowo uformowaną koronę z przedłużającym pień przewodnikiem,
− przyrost ostatniego roku winien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
− pień prosty i gładki,
− obwód pnia mierzony na wysokości 1 metra licząc od szyjki korzeniowej:
min. 10 cm,
− system korzeniowy winien być skupiony i prawidłowo rozwinięty.
Prace przewidziane do realizacji w roku 2021:
- przycięcie pędów drzew w okresie wiosennym, w przypadku takiej konieczności,
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego,
- koszenie terenu wokół wprowadzonych nasadzeń,
- podlewanie drzew w okresie suszy,
- plewienie mis wokół drzew,
- poprawę opalikowania i wiązań – w razie wystąpienia takiej konieczności.
Prace przewidziane do realizacji w roku 2022:
- koszenie terenu wokół wprowadzonych nasadzeń,
- podlewanie drzew w okresie suszy,
- plewienie mis wokół drzew,
- poprawę opalikowania i wiązań – w razie wystąpienia takiej konieczności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót, a sposób realizacji jest opisany w Specyfikacji Technicznej.
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu, dowozu sprzętu i organizacji pracy, nadzoru wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem płynności ruchu oraz załadunku i transportu odpadów.

2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacją zamówienia.
3. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca. Pracownicy wykonawcy podczas realizacji zamówienia powinni nosić kamizelkę z logo firmy.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności: transport drzew i elementów towarzyszących (palików, osłonek), sadzenie drzew, palikowanie, podlewanie, zebranie i wywiezienie odpadów.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków wskazanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4. czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77211500, 77211600, 77300000, 77310000, 77314000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin