Zlecenie 7529974 - Usługa przygotowania zestawów voiceoverów i tłumaczeń...

   
Zamówienie 7529974 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-10
przedmiot zlecenia
Usługa przygotowania zestawów voiceoverów i tłumaczeń na potrzeby prac rozwojowych nad technologią modułowego tworzenia spe
rsonalizowanych questów z wykorzystaniem programowania genetycznego.Service of preparing sets of voiceovers and translations for the needs of development work on the technology of the modular creation of personalized quests using genetic programming.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi pierwszą część z cyklu zapytań, zaplanowanych w ramach realizacji 3 letniego projektu badawczego.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie pierwszej próbki badawczej na potrzeby optymalizacji procesu produkcji questów w grach Zleceniodawcy.
Aby osiągnąć ten cel konieczne będzie przygotowanie aktorskich nagrań audio i/lub tłumaczeń tekstów na następujące języki obce: rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański, brazylijski-portugalski, polski, chiński uproszczony, japoński, włoski, arabski, chiński tradycyjny oraz turecki, które podzielono na 12 osobnych “pakietów”, gdzie jeden “pakiet” (dalej: Pakiet) odpowiada jednemu językowi obcemu.
W skład każdego z Pakietów mogą wchodzić:
● Część 1 - tłumaczenie z języka angielskiego na język docelowy (właściwy dla danego pakietu):
○ skryptów dialogowych, z uwzględnieniem konieczności realizacji pełnego dubbingu dla części kwestii w ramach Części 2 pakietu;
○ pozostałych tekstów wchodzących w skład pakietu lokalizacyjnego;
● Część 2 - przygotowanie i realizacja w oparciu o nagrania anglojęzyczne aktorskich nagrań audio w języku docelowym (właściwym dla danego pakietu):
○ dobór osób udzielających głosu
○ nagrania głosów ludzkich z ograniczeniem czasowym (time constrained);
○ nagrania głosów ludzkich w pełnym dubbingu (lipsync).

This request for proposal is the first part of a series of inquiries planned as part of the implementation of a three–year research project.
The subject of this contract is to develop the first research sample for the needs of optimizing the production process of quests in the Ordering Party's games.
To achieve this goal it will be necessary to prepare audio recordings and/or translations of texts for the following languages: Russian, French, German, Spanish, Brazilian-Portuguese, Polish, Simplified Chinese, Japanese, Italian, Arabic, Traditional Chinese, and Turkish that were divided into twelve separate packages, where one package (hereinafter: Package) represents one language.
Each Package may include:
● Part 1 – translation from English into the target language (appropriate for the given package) of:
○ dialogue scripts, including the need to implement full dubbing for a part of the lines concerning the second part of the Package;
○ remaining texts included in the localization package.
● Part 2 – preparation and realization of actor audio recordings in the target language (appropriate for the given package), based on English recordings:
○ selection of people providing voices,
○ recordings of human voices recorded with time constraints,
○ recordings of fully dubbed human voices (lip sync). Cel zamówienia Celem zamówienia jest przygotowanie zestawów voiceoverów i tłumaczeń na potrzeby prac rozwojowych nad technologią modułowego tworzenia spersonalizowanych questów z wykorzystaniem programowania genetycznego.
Service of preparing sets of voiceovers and translations for the needs of development work on the technology of the modular creation of personalized quests using genetic programming Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie:
● jakiego języka obcego dotyczy dany Pakiet (1 z 12 języków obcych);
● z jakich części składa się dany pakiet (wyłącznie z Części 1, wyłącznie z Części 2, łącznie z Części 1 i z Części 2).
Zamawiający dopuszcza składanie w ramach postępowania ofert częściowych z tym jednak zastrzeżeniem, że:
● oferta musi dotyczyć min. jednego całego pakietu;
● oferta może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich pakietów;
● nie jest dozwolone składanie oferty tylko na jedną Część Pakietu jeżeli dany Pakiet składa się z dwóch Części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przedstawiony oferentom, którzy prześlą na adres kamila.dudek@techland.pl następujące dokumenty:
1. prośbę o udostępnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
2. wypełnioną oraz podpisaną umowę o zachowaniu poufności umieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania (NDA)
Ostateczny termin na przesłanie prośby o udostępnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz złożenia NDA upływa na 2 dni przed końcem terminu na składanie ofert.

A detailed description of the subject of the order will indicate:
● which language does the given Package concern (one of twelve languages);
● which parts does the package consists of (only Part 1, only Part 2, both Part 1 and Part 2).
The Ordering Party allows partial offers to be submitted under the condition that:
● the offer must concern at least one whole package;
● the offer may concern one, a few, or all packages;
● it is not allowed to submit an offer for only one Part of a Package if the given Package consists of two Parts.
A detailed description of the subject of the order will be presented to the offerors who send the following documents to the kamila.dudek@techland.pl address:
1. request for a detailed description of the subject of the order,
2. a filled in and signed non–disclosure agreement that can be found in Appendix No. 2 to this request (NDA).
The deadline for sending a request to provide a detailed description of the subject of the order and submitting the NDA is two days before the deadline for submission of offers.
branża Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia, Laboratoria
podbranża tłumaczenia, usługi laboratoryjne
kody CPV 32353000, 73100000, 79530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin