Przetarg 7410206 - Usługa utrzymania czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7410206 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-01
przedmiot ogłoszenia
Usługa utrzymania czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie – II Przetarg

1. Określenie przedmiotu oraz w
ielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie kompleksowych usług utrzymania czystości, sprzątania obejmujących: sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien uwzględniając reżim sanitarny dla placówek służby zdrowia, utrzymacie czystości wokół obiektów oraz w sezonie zimowym odśnieżanie posesji, chodników i dróg dojazdowych, a w sezonie letnim koszenie trawy, itp. 2) Wykaz placówek służby zdrowia podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa utrzymania czystości:
a) Przychodnia Specjalistyczna - Rzeszów ul. Fredry 9
powierzchnia całkowita 4521 m2
- strefa I - 1 803 m²
- strefa II - 1 676,80 m²
- strefa III - 1 041,20 m2
- trawnik - 60,00 m2
- droga dojazdowa, parking i chodnik - 1 650,15 m²

b) Przychodnia Rejonowa w Tyczynie, ul. Rynek 10
powierzchnia całkowita 360 m2
- strefa I - 80 m²
- strefa II - 208 m²
- strefa III - 72 m2
- trawnik - 50 m²
- droga dojazdowa, parking i chodnik - 250 m²

3) Informacje dodatkowe:
a) kosiarki do traw zapewnia Wykonawca;
b) do zadań Wykonawcy należy dostarczenie mieszanki solno-piaskowej w ramach usługi odśnieżania w sezonie zimowym oraz wywóz nagromadzonego śniegu;
c) podłoże w pomieszczeniach typu PCV o pow. 669,24 m2;
d) w zakres sprzątania i mycia nie wchodzi posiadany przez ZOZ tabor samochodowy;
e) wysokość fasady przeznaczonej do mycia wynosi 12 m i szerokości 4 m – dot. Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie;
f) w zakres dezynfekcji i mycia nie wchodzi sprzęt medyczny, elektryczny, np. komputery;
g) do zadań Wykonawcy należy sprzątanie, mycie oraz dezynfekcja tzw. kącików dla dzieci rozmieszczonych na korytarzach w siedzibie Zamawiającego.

4) Oświadczenie na temat ilości osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz czasu ich pracy zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ. Jest to jedno z kryteriów oceny ofert o wartości 40%.

5) Sprzątanie w poszczególnych jednostkach według załączonego harmonogramu - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

6) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zapewnia na własny koszt maty pyłochłonne, wodochłonne i antypoślizgowe w budynku w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 w następującej ilości i wymiarach:
a) Budynek A:
- wejście od lewej strony wym. 150x250 – 1 szt.
- wejście do windy wym. 110x200 – 1 szt.
- wejście główne wym. 110x200 – 2 szt.
- wejście na dyżury nocne wym. 85x150 – 1 szt.
- rejestracja główna wym. 85x150 – 3 szt.
b) Budynek D:
- wejście główne wym. 85x150 – 3 szt.
c) wszystkie maty winy być w kolorze ciemnoszarym
d) Wykonawca zapewnia pranie mat:
- sezon jesiennozimowy – 2 x w tygodniu
- sezon wiosennoletni – 1 x w tygodniu

7) Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenie dla Wykonawcy, jak również w gestii Zamawiającego należy zapewnienie papieru toaletowego, mydła w płynie oraz ręczników papierowych.

8) Zamawiający załącza do SIWZ następujące procedury, które należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji zamówienia:
a) procedura Zamawiającego z dnia 17 marca 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4 pn. „Procedura utrzymania czystości pomieszczeń i gabinetów ZOZ Nr 2 w Rzeszowie”, która stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
b) procedura Zamawiającego z dnia 11 lipca 2017 r. o symbolu KZ 4.1.2 pn. „Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczenia składowania odpadów medycznych”, która stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
c) procedura Zamawiającego z dnia 20 lutego 2017 r. o symbolu KZ 3 pn. „Procedura mycia i dezynfekcji rąk”, która stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
d) procedura Zamawiającego z dnia 15 kwietnia 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 3.2 pn. „Procedura utrzymania w czystości dozowników na mydło w płynie i środka do dezynfekcji rąk”, która stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
e) procedura Zamawiającego z dnia 22 lutego 2018 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4.1 pn. „Procedura postępowania z odpadami medycznymi”, która stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
f) procedura Zamawiającego z dnia 24 kwietnia 2017 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4.1.1 pn. „Procedura mycie i dezynfekcja urządzenia chłodniczego na odpady medyczne niebezpieczne”, która stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
g) procedura Zamawiającego z dnia 19 listopada 2014 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4.2 pn. „Procedura postępowania z bielizną brudną i czystą”, która stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
h) procedura Zamawiającego z dnia 5 kwietnia 2018 r. o symbolu KZ 4.3 pn. „Procedura dekontaminacji rozlanych płynów ustrojowych”, która stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
i) procedura Zamawiającego z dnia 9 lutego 2017 r. o symbolu KZ 5 pn. „Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej”, która stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy;
j) procedura Zamawiającego z dnia 10 listopada 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 5.2 pn. „Procedura postepowanie po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny wirusami krwiopochodnymi”, która stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy.

9) Zamawiający wymaga, aby w pomieszczeniach Administracji w sytuacjach wyjątkowych, np. epidemia, pandemia, stany zagrożenia epidemiologicznego oraz inne stany nadzwyczajne, w procedurze Zamawiającego z dnia 17 marca 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4 pn. „Procedura utrzymania czystości pomieszczeń i gabinetów ZOZ Nr 2 w Rzeszowie”, która stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy, dokonać zamiany detergentów do ogólnego stosowania na preparat dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym.

10) Zamawiający wymaga, aby w sytuacjach wyjątkowych, np. epidemia, pandemia, stany zagrożenia epidemicznego oraz inne stany nadzwyczajne, w procedurze Zamawiającego z dnia 17 marca 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4 pn. „Procedura utrzymania czystości pomieszczeń i gabinetów ZOZ Nr 2 w Rzeszowie”, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, dokonać stosownego zwiększenia częstotliwości czynności mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni w zależności od strefy czystości. W sytuacjach ww. wszystkie procedury dezynfekcyjne powinny zostać odpowiednio spotęgowane.

11) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przedstawienia Kierownikowi Przychodnia Specjalistyczna w Rzeszowie oraz Kierownikowi Przychodni Rejonowej w Tyczynie aktualnych książeczek zdrowia pracowników lub zaświadczeń o zdolności do pracy. Zaświadczenia te należy okazywać obligatoryjnie także w czasie kontroli przez uprawnione organy np. SANEPID, PIP, itp.;
b) przedstawienia Kierownikowi Przychodnia Specjalistyczna w Rzeszowie oraz Kierownikowi Przychodni Rejonowej w Tyczynie aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 metra. Orzeczenia te należy okazywać obligatoryjnie także w czasie kontroli przez uprawnione organy np. SANEPID, PIP itp.;
c) przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem zakażeniom, ustalonych procedur, przepisów BHP i ppoż.;
d) przestrzegania zasad związanych z ochroną danych osobowych pacjentów, zachowania tajemnicy i odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów oraz pracowników Zamawiającego;
e) utrzymania w czystości, konserwację oraz wykonanie niezwłocznych napraw własnego sprzętu;
f) zapewnienia swoim pracownikom jednolitego umundurowania, identyfikatorów, obuwia zapewniającego schludny wygląd oraz środków ochrony osobistej;
g) przeprowadzenia szkoleń zatrudnianego personelu w zakresie procedur Zamawiającego nie rzadziej niż 2 razy w roku. Kopię protokołu potwierdzającego odbycie szkolenia wraz z listą obecności na tym szkoleniu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi ds. epidemiologii Zamawiającego. Doskonalenie personelu powinno być realizowane w dwóch formach, jako:
• szkolenie wstępne – adaptacyjne – przed rozpoczęciem realizacji umowy;
• okresowe szkolenia dokształcające, doskonalące – w czasie realizacji umowy.
O terminach i zakresie powyższych szkoleń Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego.
h) uzgodnienia każdej zmiany preparatów dezynfekcyjnych i środków czystości z pracownikiem ds. epidemiologii Zamawiającego;
i) Wykonawca zobowiązuje się do wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia uwag zgłaszanych przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego.

12) Uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy:
a) Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowej kontroli realizacji przedmiotowej usługi. Kontrolę przeprowadzać będzie Komisja oceniająca jakość wykonanych usług;
b) Stałą kontrola jakości wykonywania przedmiotowej usługi (tj. kontrole bez zapowiedzi) prowadzić będzie pracownik ds. epidemiologii Zamawiającego;
c) Pracownicy Wykonawcy nie mogą odmawiać wykonywania prac objętych przedmiotem umowy;
d) Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy stawi się na każde żądanie Zamawiającego celem omówienia jakości wykonywanej usługi.

2. Wymogi bezwzględne dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Wykaz środków czystości i myjących. Zamawiający wymaga złożenia wykazu środków czystości i myjących, które Wykonawca będzie stosował przy realizacji usługi z załączeniem: informacji o preparatach (w tym: skład chemiczny, obszar zastosowania, sposób użycia, czas i spektrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych - również działanie sporobójcze), pozytywnej opinii o tych środkach PZH (lub innej równoważnej jednostki) oraz dokument potwierdzający, że środki te można stosować w służbie zdrowia.
Szczegółowy opis warunków i sposobu dokonywania ich oceny, a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz nie podlegania wykluczeniu i pozostałe wymagane dokumenty zostały opisane w Rozdziale VIII i IX niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca i podwykonawcy Wykonawcy zatrudnili na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 22 Kodeksu pracy, osoby wykonujące w toku realizacji zamówienia następujące niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności, tj. kompleksowe usługi utrzymania czystości, sprzątania – sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien uwzględniając reżim sanitarny dla placówek służby zdrowia, utrzymacie czystości wokół obiektów oraz w sezonie zimowym odśnieżanie posesji, chodników i dróg dojazdowych, a w sezonie letnim koszenie trawy, itp., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
branża Drogownictwo, Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża utrzymanie dróg, sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin