Przetarg 6375677 - usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6375677 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-29
przedmiot ogłoszenia
usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników projektu w ramach zadania pn: „Placówka Ws
parcia Dziennego - prawie jak w domu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer referencyjny: MOPS.271.P.1.2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników projektu w ramach zadania pn: „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część 1 – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Część 2 – zajęcia socjoterapeutyczne
Część 3- zajęcia psychoeduakcyjne
Część 4 – zajęcia logopedyczne
Część 5 – zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Część 6 – zajęcia coachingu indywidualnego
Część 7 – zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA SMAKU
Część 8 – zajęcia rozwijające zainteresowania: ENGLISH IS FUN
Część 9 - zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA SZTUKI,
Część 10 - zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA PITAGORASA - TWÓRCZEGO
MYŚLENIA ,
Część 11 - zajęcia rozwijające zainteresowania: CYFROWA AKADEMIA,
Część 12 - zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA FILMU I TEATRU,
Część 13 - zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA DORADZTWA ZAWODOWEGO
Część 14 - zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA RUCHU
Część 15 - zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA SŁOWA,
Część 16 - zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA TECHNIKI,
Część 17- zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA ODKRYWCÓW PRZYRODY,
Część 18 - zajęcia rozwijające zainteresowania: WYJAZDY NA BASEN,

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia, na kilka lub na wszystkie części.
4. Zamawiający nie przewiduje:
a) składania ofert wariantowych,
b) udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
c) zawarcie umowy ramowej,
d) ustanowienie dynamicznego systemu zakupów,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu:
a) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ
b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia, na kilka lub na wszystkie części.
6. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV (w odniesieniu do wszystkich części zamówienia):

80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
85312110-3 - usługi opieki dziennej nad dziećmi

7. Do obowiązków Wykonawcy dla wszystkich części należy:
1) Wykonanie usług składających się na przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie
z SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa;
2) Opracowanie programu i planu pracy dla poszczególnych zajęć, warsztatów, terapii dla danej grupy uczestników (program winien zawierać: cel ogólny i cele szczegółowe, treści nauczania (formy realizacji), procedury osiągania celów (metody, formy, środki dydaktyczne) przewidywane osiągnięcia (oczekiwane efekty), sposób ewaluacji efektów realizacji zajęć). Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych. Projekt programu pracy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Kierownikowi Placówki Wsparcia Dziennego (dalej: PWD) do uzgodnienia i zatwierdzenia go nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć;
3) Prowadzenie zajęć (wg przewidzianej liczby godzin lekcyjnych i ich harmonogramu) przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane do nauczania danej grupy tematycznej. Dokonywanie ewaluacji postępów uczniów w odniesieniu do kryteriów założonych indywidualnym planie wsparcia i przedstawienia ich Kierownikowi PWD przynajmniej co 6 miesięcy. Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć powinna być przeprowadzana na początku, w trakcie i na zakończeniu udziału w zajęciach
4) Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi i środowiskiem uczestników projektu.
5) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę, zajęć, warsztatów, terapii w postaci list obecności oraz dzienników zajęć (lekcji) wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – dzienniki zajęć zapewnia Wykonawca.
6) Dokumentowanie na bieżąco, przekazanych uczestnikom materiałów w postaci list odbioru materiałów i przekazywanie ich Kierownikowi PWD.
7) Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu Projektu i niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpraca z Kierownikiem PWD w mierzeniu postępów uczniów w zakresie realizacji celów (głównych i szczegółowych) rezultatów Projektu.
8) Gromadzenia wytworów prac uczestników projektu.
9) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
10) Przestrzeganie regulaminu szkoły i pracowni, w której prowadzone będą zajęcia.
11) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do uczestników Projektu.
8. Zatrudnienie na umowę o pracę:
a) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
(i Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania zatrudnienia osób przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania dokumentów potwierdzających powyższy wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę:
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, kontroli przez zamawiającego oraz sankcji z tytułu niespełnienia powyższego warunku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zostały zawarte w projekcie umowy – załącznik SIWZ nr 6.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych, wyrównywanie deficytów poznawczych i percepcyjno-motorycznych, doskonalenie podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania, liczenia.

Część nr: 2 Nazwa: zajęcia socjoterapeutyczne
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: zajęć socjoterapeutycznych dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”, mających na celu korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych.

Część nr: 3 Nazwa: - zajęcia psychoeduakcyjne
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: psychoeduakcyjnych dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu wspieranie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.

Część nr: 4 Nazwa: – zajęcia logopedyczne
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: zajęć logopedycznych dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu korygowanie wad wymowy.

Część nr: 5 Nazwa: zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu korygowanie wad postawy.

Część nr: 6 Nazwa: zajęcia coachingu indywidualnego
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia Coachingu indywidualnego dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”, mająca na celu objęcie indywidualnym wsparciem 5 podopiecznych (uczestników projektu) w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, podnoszenia samooceny oraz planowania ścieżki rozwoju.

Część nr: 7 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA SMAKU
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA SMAKU dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu przygotowywanie prostych posiłków w formie podwieczorku (ciast, ciasteczek, kanapek, soków, deserów).

Część nr: 8 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: ENGLISH IS FUN
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: ENGLISH IS FUN dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”, mających na celu czytanie, rozumienie i pisanie tekstów w języku angielskim odpowiednio do potrzeb grupy.

Część nr: 9 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA SZTUKI,
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA SZTUKI dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu zabawy ruchem i muzyką oraz zabawy plastyczne, artystyczne, taneczne.

Część nr: 10 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA PITAGORASA - TWÓRCZEGO MYŚLENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA PITAGORASA - TWÓRCZEGO MYŚLENIA dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu zabawy matematyczne, szachy, gry edukacyjne z wykorzystaniem logicznego myślenia (domino, tangramy, zagadki i krzyżówki matematyczne), gry strategiczne, a także zajęcia wyrównawcze, które pozwolą dzieciom przyswoić proste i typowe umiejętności przewidywane podstawą programową.

Część nr: 11 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: CYFROWA AKADEMIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: CYFROWA AKADEMIA dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TIK) w pracy, rozrywce, porozumiewaniu się. Zajęcia w zakresie podstawowych umiejętności w zakresie TIK: wykorzystywanie komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Część nr: 12 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA FILMU I TEATRU
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA FILMU I TEATRU dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu prelekcję i projekcję wartościowego materiału filmowego, sztuki teatralnej; przygotowanie i prezentację własnych dokonań artystycznych, warsztaty filmowe, teatralne i dziennikarskie.

Część nr: 13 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA DORADZTWA ZAWODOWEGO
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA DORADZTWA ZAWODOWEGO dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”, mających na celu kreowanie osobistej ścieżki rozwoju; poznawanie lokalnego rynku pracy.

Część nr: 14 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA RUCHU
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA RUCHU dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”, mających na celu gry i zabawy ruchowe, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu z wykorzystaniem podwórka przyszkolnego.

Część nr: 15 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA SŁOWA,
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA SŁOWA dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”, mających na celu zabawy słowem, bajkoterapię, tworzenie własnych tekstów literackich, zabawy z tekstem, a także zajęcia wyrównawcze, które pozwolą dzieciom przyswoić proste i typowe umiejętności przewidywane podstawą programową.

Część nr: 16 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIATECHNIKI,
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA TECHNIKI dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”, mających na celu modelarstwo, projektowanie, budowanie, majsterkowanie, przygotowywanie elementów dekoracji.

Część nr: 17 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: AKADEMIA ODKRYWCÓW PRZYRODY,
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: AKADEMIA ODKRYWCÓW PRZYRODY dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu cykl warsztatów eksperymentalnych, zakładanie hodowli roślin, projekty badawcze.

Część nr: 18 Nazwa: zajęcia rozwijające zainteresowania: WYJAZDY NA BASEN,
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania: WYJAZDY NA BASEN dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mające na celu naukę pływania oraz organizację zajęć tak, aby uczestnicy ze sobą współpracowali rozwijając kompetencje społeczne
branża Edukacja, szkolenia, Medyczna, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża kursy i szkolenia inne, usługi medyczne, pomoc społeczna, szkolenia miękkie, kursy językowe, kursy informatyczne
kody CPV 80000000, 85311300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin