Przetarg 10066768 - Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024...

   
Analizuj Zamówienie 10066768 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 roku.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w ob
rocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych na każdy wskazany przez Zamawiającego adres, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy przewidzianych regulaminem Wykonawcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego. Przedmiot nin. zamówienia nie obejmuje przesyłek wymagających urzędowego potwierdzenia ich nadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ.2. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania – przez cały okres obowiązywania umowy - co najmniej 15 punktami odbiorczymi na terenie miasta Bytom, w tym:1) co najmniej po jednym punkcie odbioru w wyodrębnionych częściach miasta, takich jak: Łagiewniki, Rozbark, Sucha Góra, Bobrek wraz z Karbiem oraz Stolarzowice wraz z Górnikami, 2) co najmniej po dwa punkty odbioru w wyodrębnionych częściach miasta, takich jak: Miechowice, Szombierki, Stroszek, 3) co najmniej cztery punkty odbioru w Śródmieściu,które winny być:a) czynne co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, minimum 6 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,b) wyraźnie i widocznie oznaczone na zewnątrz budynku, w których się znajdują – w sposób widoczny nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na placówkę Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,c) posiadać odpowiednie zabezpieczenie techniczne do przechowywania dokumentacji zapewniające brak dostępu osób nieupoważnionych oraz przestrzeganie zapisów § 7 umowy,d) spełniać warunki określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obsługa klienta w punktach odbiorczych winna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i informacji przekazywanych w trakcie obsługi przez pracownika punktu i klienta. W przypadku gdy placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, winno być wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych. 3. Wykonawca winien wskazać punkt odbioru, o którym mowa w § 2 ust.2 Projektowanych postanowień umownych.4. Wykonawca może zaoferować możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych. 5. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące następujące prace:1) przyjmowanie od Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania 2) dostarczania przesyłek do adresatów.Powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców.Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umownych.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Postępowanie nie zostało podzielone na części. Zamawiający wskazuje powody nie dokonania podziału postępowania na części jn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostało podzielone na części z uwagi na jednorodność zamawianych usług. Podział zamówienia ze względu na rodzaj przesyłki lub na ilość sztuk, spowodowałby znaczne zwiększenie kosztów stałych realizacji usługi, gdyż każdy z wykonawców jest zobowiązany do świadczenia usługi na terenie całego kraju i za granicą, tym samym wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania placówek awizacyjnych w określonej liczbie i o określonych standardach oraz do zatrudniania na umowę o pracę osób przyjmujących przesyłki do nadania oraz doręczających przesyłki do adresatów. Poniesienie tych samych kosztów zamówienia, bez względu na wielkość realizowanych przesyłek, mogłoby skutkować znacznym zwiększeniem cen jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę. Przez brak podziału zamówienia na części zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia usług oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy.Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że niniejsze postępowanie stanowi jedno z zamówień objętych odrębnymi postępowaniami na usługi pocztowe. Wartość udzielanego zamówienia oszacowania została na poziomie nie przekraczającym „progu unijnego”, a warunki zamówienia określone zostały na minimalnym poziomie. Zamówienie jest zatem w pełni dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te obejmować będą świadczenie usługi objętej zamówieniem podstawowym w pełnym lub ograniczonym zakresie. Zamówienie może zostać udzielone na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym (w szczególności w zakresie sposobu wykonywania usługi, kar umownych, warunków płatności).10. Zamawiający - w związku z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 40 % wartości zamówienia podstawowego (ceny oferty) i może dotyczyć dowolnych rodzajów przesyłek określonych w załączniku nr 2 do umowy. Szczegółowy opis opcji znajduje się w Projektowanych postanowieniach umownych.

PA.271.1.48.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494469/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych na każdy wskazany przez Zamawiającego adres, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy przewidzianych regulaminem Wykonawcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego.
Przedmiot nin. zamówienia nie obejmuje przesyłek wymagających urzędowego potwierdzenia ich nadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania – przez cały okres obowiązywania umowy - co najmniej 15 punktami odbiorczymi na terenie miasta Bytom, w tym:
1) co najmniej po jednym punkcie odbioru w wyodrębnionych częściach miasta, takich jak: Łagiewniki, Rozbark, Sucha Góra, Bobrek wraz z Karbiem oraz Stolarzowice wraz z Górnikami,
2) co najmniej po dwa punkty odbioru w wyodrębnionych częściach miasta, takich jak: Miechowice, Szombierki, Stroszek,
3) co najmniej cztery punkty odbioru w Śródmieściu,
które winny być:
a) czynne co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, minimum 6 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) wyraźnie i widocznie oznaczone na zewnątrz budynku, w których się znajdują – w sposób widoczny nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na placówkę Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) posiadać odpowiednie zabezpieczenie techniczne do przechowywania dokumentacji zapewniające brak dostępu osób nieupoważnionych oraz przestrzeganie zapisów § 7 umowy,
d) spełniać warunki określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Obsługa klienta w punktach odbiorczych winna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i informacji przekazywanych w trakcie obsługi przez pracownika punktu i klienta.
W przypadku gdy placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, winno być wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych.
3. Wykonawca winien wskazać punkt odbioru, o którym mowa w § 2 ust.2 Projektowanych postanowień umownych.
4. Wykonawca może zaoferować możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych.
5. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące następujące prace:
1) przyjmowanie od Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania
2) dostarczania przesyłek do adresatów.
Powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umownych.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało podzielone na części.
Zamawiający wskazuje powody nie dokonania podziału postępowania na części jn.
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostało podzielone na części z uwagi na jednorodność zamawianych usług. Podział zamówienia ze względu na rodzaj przesyłki lub na ilość sztuk, spowodowałby znaczne zwiększenie kosztów stałych realizacji usługi, gdyż każdy z wykonawców jest zobowiązany do świadczenia usługi na terenie całego kraju i za granicą, tym samym wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania placówek awizacyjnych w określonej liczbie i o określonych standardach oraz do zatrudniania na umowę o pracę osób przyjmujących przesyłki do nadania oraz doręczających przesyłki do adresatów. Poniesienie tych samych kosztów zamówienia, bez względu na wielkość realizowanych przesyłek, mogłoby skutkować znacznym zwiększeniem cen jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę. Przez brak podziału zamówienia na części zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia usług oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że niniejsze postępowanie stanowi jedno z zamówień objętych odrębnymi postępowaniami na usługi pocztowe. Wartość udzielanego zamówienia oszacowania została na poziomie nie przekraczającym „progu unijnego”, a warunki zamówienia określone zostały na minimalnym poziomie. Zamówienie jest zatem w pełni dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia te obejmować będą świadczenie usługi objętej zamówieniem podstawowym w pełnym lub ograniczonym zakresie. Zamówienie może zostać udzielone na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym (w szczególności w zakresie sposobu wykonywania usługi, kar umownych, warunków płatności).
10. Zamawiający - w związku z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 40 % wartości zamówienia podstawowego (ceny oferty) i może dotyczyć dowolnych rodzajów przesyłek określonych w załączniku nr 2 do umowy. Szczegółowy opis opcji znajduje się w Projektowanych postanowieniach umownych.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych na każdy wskazany przez Zamawiającego adres, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy przewidzianych regulaminem Wykonawcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego.
Przedmiot nin. zamówienia nie obejmuje przesyłek wymagających urzędowego potwierdzenia ich nadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania – przez cały okres obowiązywania umowy - co najmniej 15 punktami odbiorczymi na terenie miasta Bytom, w tym:
1) co najmniej po jednym punkcie odbioru w wyodrębnionych częściach miasta, takich jak: Łagiewniki, Rozbark, Sucha Góra, Bobrek wraz z Karbiem oraz Stolarzowice wraz z Górnikami,
2) co najmniej po dwa punkty odbioru w wyodrębnionych częściach miasta, takich jak: Miechowice, Szombierki, Stroszek,
3) co najmniej cztery punkty odbioru w Śródmieściu,
które winny być:
a) czynne co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) wyraźnie i widocznie oznaczone na zewnątrz budynku, w których się znajdują – w sposób widoczny nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na placówkę Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) posiadać odpowiednie zabezpieczenie techniczne do przechowywania dokumentacji zapewniające brak dostępu osób nieupoważnionych oraz przestrzeganie zapisów § 7 umowy,
d) spełniać warunki określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Obsługa klienta w punktach odbiorczych winna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i informacji przekazywanych w trakcie obsługi przez pracownika punktu i klienta.
W przypadku gdy placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, winno być wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych.
3. Wykonawca winien wskazać punkt odbioru, o którym mowa w § 2 ust.2 Projektowanych postanowień umownych.
4. Wykonawca może zaoferować możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych.
5. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące następujące prace:
1) przyjmowanie od Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania
2) dostarczania przesyłek do adresatów.
Powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
Określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Projektowanych postanowieniach umownych.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Postępowanie nie zostało podzielone na części.
Zamawiający wskazuje powody nie dokonania podziału postępowania na części jn.
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostało podzielone na części z uwagi na jednorodność zamawianych usług. Podział zamówienia ze względu na rodzaj przesyłki lub na ilość sztuk, spowodowałby znaczne zwiększenie kosztów stałych realizacji usługi, gdyż każdy z wykonawców jest zobowiązany do świadczenia usługi na terenie całego kraju i za granicą, tym samym wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania placówek awizacyjnych w określonej liczbie i o określonych standardach oraz do zatrudniania na umowę o pracę osób przyjmujących przesyłki do nadania oraz doręczających przesyłki do adresatów. Poniesienie tych samych kosztów zamówienia, bez względu na wielkość realizowanych przesyłek, mogłoby skutkować znacznym zwiększeniem cen jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę. Przez brak podziału zamówienia na części zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia usług oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że niniejsze postępowanie stanowi jedno z zamówień objętych odrębnymi postępowaniami na usługi pocztowe. Wartość udzielanego zamówienia oszacowania została na poziomie nie przekraczającym „progu unijnego”, a warunki zamówienia określone zostały na minimalnym poziomie. Zamówienie jest zatem w pełni dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia te obejmować będą świadczenie usługi objętej zamówieniem podstawowym w pełnym lub ograniczonym zakresie. Zamówienie może zostać udzielone na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym (w szczególności w zakresie sposobu wykonywania usługi, kar umownych, warunków płatności).
10. Zamawiający - w związku z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 40 % wartości zamówienia podstawowego (ceny oferty) i może dotyczyć dowolnych rodzajów przesyłek określonych w załączniku nr 2 do umowy. Szczegółowy opis opcji znajduje się w Projektowanych postanowieniach umownych.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:00
Po zmianie:
2023-11-20 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:30
Po zmianie:
2023-11-20 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-19
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin