Przetarg 7601176 - „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w...

   
Analizuj Zamówienie 7601176 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
„Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym: Za
danie nr 1: „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna” Zadanie nr 2: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej – dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno”
Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2020

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym: Zadanie nr 1: „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna” Zadanie nr 2: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej – dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno” Zakres dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 obejmuje: 1) Część 1 - rozbudowa drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej zlokalizowanej na działkach o nr 29 oraz 725 na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 4 egz. szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem, dokumentację geodezyjną i kartograficzną – projekty podziału nieruchomości, dokumentację geodezyjną i kartograficzną – czasowe zajęcie nieruchomości, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, projekt stałej organizacji ruchu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, opinię konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów – 1 egz. opinię/uzgodnienie właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. opinię geotechniczną - 3 egz. operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. projekt budowlany - 4 egz. projekt wykonawczy - 4 egz. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności, przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD; wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 2) Część 2 - rozbudowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego oraz budowa przejazdu kolejowego w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy): aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, projekt stałej organizacji ruchu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz. ostateczną decyzję celu publicznego (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. opinię geotechniczną - 3 egz. operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – 1 egz. projekt budowlany/zgłoszenie - 4 egz. projekt wykonawczy - 4 egz. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. Zakres dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 obejmuje: 1) część 1 – budowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego w Kupnie (działki prywatne oraz działki gminne) na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 4 egz. szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem, dokumentację geodezyjną i kartograficzną – projekty podziału nieruchomości, dokumentację geodezyjną i kartograficzną – czasowe zajęcie nieruchomości, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, projekt stałej organizacji ruchu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, opinię konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów – 1 egz. opinię/uzgodnienie właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. opinię geotechniczną - 3 egz. operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. projekt budowlany - 4 egz. projekt wykonawczy - 4 egz. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności, przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD; wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. 2) część 2 - budowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego w Kupnie (teren kolejowy): aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, projekt stałej organizacji ruchu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz. ostateczną decyzję celu publicznego (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. opinię geotechniczną - 3 egz. operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – 1 egz. projekt budowlany/zgłoszenie - 4 egz. projekt wykonawczy - 4 egz. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Założenia do projektowania: 1) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (działki prywatne, droga gminna publiczna (działki o nr ewid. gr. 29 oraz 725) oraz droga gminna publiczna nr 104045 R Kolbuszowa Górna, droga za rzeką (działka o nr ewid. gr. 600/4) : rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 800 m w granicach ewidencyjnych działek o nr 29, 557, 558, 594, 595, 600/4, 605, 609, 610, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 692, 693, 694/1, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 711, 712, 722, 723, 725 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, nośność nawierzchni – 100 kN/oś obciążenie ruchem KR 1, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1, przekrój typowy – drogowy, klasa techniczna D, odprowadzanie wód deszczowych zaprojektować kanał technologiczny. 2) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013): rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 1013 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, nośność nawierzchni – 100 kN/oś, obciążenie ruchem KR 1, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1, przekrój typowy – drogowy, klasa techniczna D, odprowadzanie wód deszczowych zaprojektować kanał technologiczny. 3) Parametry projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu projektowanej drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013): lokalizacja przejazdu – ok. km 38,609 linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów, przejazd kategorii D, szerokość przejazdu dostosowana do szerokości projektowanej drogi gminnej, odprowadzenie wód spod nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego i przepływ wód w ciągach odwodnieniowych wzdłuż toru, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1 oraz powinna spełniać wymagania zawarte w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, wewnętrznych instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz dokumentach odniesienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1744). 4) Parametry projektowanej budowy drogi gminnej publicznej w Kupnie: budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 800 m w granicach ewidencyjnych działek prywatnych (m.in. działki o nr ewid. gr. 653/1), działki we własności Gminy Kolbuszowa o nr ewid. gr. 361 oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. gr. 174 położonych w miejscowości Kupno, nośność nawierzchni – 100 kN/oś, obciążenie ruchem KR 1, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1, przekrój typowy – drogowy, klasa techniczna D, odprowadzanie wód deszczowych zaprojektować kanał technologiczny. 5) Parametry projektowanej budowy drogi gminnej publicznej w Kupno (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 583): budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 583 położonej w miejscowości Kupno, nośność nawierzchni – 100 kN/oś, obciążenie ruchem KR 1, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1, przekrój typowy – drogowy, klasa techniczna D, odprowadzanie wód deszczowych zaprojektować kanał technologiczny. 6) dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kolejność preferencji norm należy zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Przedmiot zamówienia uszczegółowiony został w treści istotnych postanowieniach umowy stanowiących Rozdział IV SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym: Zadanie nr 1: „Dobudowa drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna”
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym: Zadanie nr 1: „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna” Zakres dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 obejmuje: 1) Część 1 - rozbudowa drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej zlokalizowanej na działkach o nr 29 oraz 725 na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: • aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, • mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 4 egz. • szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem, • dokumentację geodezyjną i kartograficzną – projekty podziału nieruchomości, • dokumentację geodezyjną i kartograficzną – czasowe zajęcie nieruchomości, • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, • projekt stałej organizacji ruchu, • uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, • opinię konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów – 1 egz. • opinię/uzgodnienie właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do • kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. • opinię geotechniczną - 3 egz. • operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. • ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • projekt budowlany - 4 egz. • projekt wykonawczy - 4 egz. • kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. • szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. • wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. • uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności, • przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, • wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD; • wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. 2) Część 2 - rozbudowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego oraz budowa przejazdu kolejowego w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy): • aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, • projekt stałej organizacji ruchu, • uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, • kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. • materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz. • ostateczną decyzję celu publicznego (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • opinię geotechniczną - 3 egz. • operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. • ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – 1 egz. • projekt budowlany/zgłoszenie - 4 egz. • projekt wykonawczy - 4 egz. • kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. • szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. • wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. • przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, • wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. Założenia do projektowania: 1) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (działki prywatne, droga gminna publiczna (działki o nr ewid. gr. 29 oraz 725) oraz droga gminna publiczna nr 104045 R Kolbuszowa Górna, droga za rzeką (działka o nr ewid. gr. 600/4) : rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 800 m w granicach ewidencyjnych działek o nr 29, 557, 558, 594, 595, 600/4, 605, 609, 610, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 692, 693, 694/1, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 711, 712, 722, 723, 725 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, nośność nawierzchni – 100 kN/oś, obciążenie ruchem KR 1, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1, przekrój typowy – drogowy, klasa techniczna D, odprowadzanie wód deszczowych zaprojektować kanał technologiczny. 2) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013): rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 1013 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, nośność nawierzchni – 100 kN/oś, obciążenie ruchem KR 1, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1, przekrój typowy – drogowy, klasa techniczna D, odprowadzanie wód deszczowych zaprojektować kanał technologiczny. 3) Parametry projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu projektowanej drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013): lokalizacja przejazdu – ok. km 38,609 linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów, przejazd kategorii D, szerokość przejazdu dostosowana do szerokości projektowanej drogi gminnej, odprowadzenie wód spod nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego i przepływ wód w ciągach odwodnieniowych wzdłuż toru, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1 oraz powinna spełniać wymagania zawarte w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, wewnętrznych instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz dokumentach odniesienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1744). 4) Parametry projektowanej budowy drogi gminnej publicznej w Kupno (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 583): budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 583 położonej w miejscowości Kupno, nośność nawierzchni – 100 kN/oś, obciążenie ruchem KR 1, rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1, przekrój typowy – drogowy, klasa techniczna D, odprowadzanie wód deszczowych zaprojektować kanał technologiczny. 5) dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kolejność preferencji norm nalży zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Przedmiot zamówienia uszczegółowiony został w treści istotnych postanowieniach umowy stanowiących Rozdział iV SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139299-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część nr 1 - Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym: Zadanie nr 1: „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna” Zakres dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 obejmuje: 1) Część 1 - rozbudowa drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej zlokalizowanej na działkach o nr 29 oraz 725 na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: • aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, • mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 4 egz. • szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem, • dokumentację geodezyjną i kartograficzną – projekty podziału nieruchomości, • dokumentację geodezyjną i kartograficzną – czasowe zajęcie nieruchomości, • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, • projekt stałej organizacji ruchu, • uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, • opinię konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów – 1 egz. • opinię/uzgodnienie właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do • kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. • opinię geotechniczną - 3 egz. • operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. • ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • projekt budowlany - 4 egz. • projekt wykonawczy - 4 egz. • kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. • szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. • wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. • uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności, • przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, • wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD; • wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. 2) Część 2 - rozbudowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego oraz budowa przejazdu kolejowego w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy): • aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz. • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, • projekt stałej organizacji ruchu, • uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci, • kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz. • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz. • materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz. • ostateczną decyzję celu publicznego (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • opinię geotechniczną - 3 egz. • operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz. • ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – 1 egz. • projekt budowlany/zgłoszenie - 4 egz. • projekt wykonawczy - 4 egz. • kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz. • szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz. • wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz. • przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów, • wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. Założenia do projektowania: 1) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (działki prywatne, droga gminna publiczna (działki o nr ewid. gr. 29 oraz 725) oraz droga gminna publiczna nr 104045 R Kolbuszowa Górna, droga za rzeką (działka o nr ewid. gr. 600/4) :  rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 800 m w granicach ewidencyjnych działek o nr 29, 557, 558, 594, 595, 600/4, 605, 609, 610, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 692, 693, 694/1, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 711, 712, 722, 723, 725 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna,  nośność nawierzchni – 100 kN/oś,  obciążenie ruchem KR 1,  rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1,  przekrój typowy – drogowy,  klasa techniczna D,  odprowadzanie wód deszczowych  zaprojektować kanał technologiczny. 2) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013):  rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 1013 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna,  nośność nawierzchni – 100 kN/oś,  obciążenie ruchem KR 1,  rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1,  przekrój typowy – drogowy,  klasa techniczna D,  odprowadzanie wód deszczowych  zaprojektować kanał technologiczny. 3) Parametry projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu projektowanej drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013):  lokalizacja przejazdu – ok. km 38,609 linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów,  przejazd kategorii D,  szerokość przejazdu dostosowana do szerokości projektowanej drogi gminnej,  odprowadzenie wód spod nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego i przepływ wód w ciągach odwodnieniowych wzdłuż toru,  rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1 oraz powinna spełniać wymagania zawarte w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, wewnętrznych instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz dokumentach odniesienia  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1744). 4) Parametry projektowanej budowy drogi gminnej publicznej w Kupno (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 583):  budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 583 położonej w miejscowości Kupno,  nośność nawierzchni – 100 kN/oś,  obciążenie ruchem KR 1,  rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1,  przekrój typowy – drogowy,  klasa techniczna D,  odprowadzanie wód deszczowych  zaprojektować kanał technologiczny. 5) dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kolejność preferencji norm nalży zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Przedmiot zamówienia uszczegółowiony został w treści istotnych postanowieniach umowy stanowiących Rozdział iV SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym:
Zadanie nr 1: „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna”
Zakres dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 obejmuje:
1) Część 1 - rozbudowa drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej zlokalizowanej na działkach o nr 29 oraz 725 na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
• aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz.
• analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
• mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 4 egz.
• szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem,
• dokumentację geodezyjną i kartograficzną – projekty podziału nieruchomości,
• dokumentację geodezyjną i kartograficzną – czasowe zajęcie nieruchomości,
• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
• projekt stałej organizacji ruchu,
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci,
• opinię konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów – 1 egz.
• opinię/uzgodnienie właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do
• kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
• ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
• opinię geotechniczną - 3 egz.
• operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
• ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• projekt budowlany - 4 egz.
• projekt wykonawczy - 4 egz.
• kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz.
• szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz.
• uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności,
• przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów,
• wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD;
• wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.
2) Część 2 - rozbudowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego oraz budowa przejazdu kolejowego w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy):
• aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz.
• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
• projekt stałej organizacji ruchu,
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci,
• kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
• ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
• materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz.
• ostateczną decyzję celu publicznego (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• opinię geotechniczną - 3 egz.
• operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
• ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – 1 egz.
• projekt budowlany/zgłoszenie - 4 egz.
• projekt wykonawczy - 4 egz.
• kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz.
• szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz.
• przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów,
• wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.
Zakres dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 obejmuje:
1) część 1 – budowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego w Kupnie (działki prywatne oraz działki gminne) na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
• aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz.
• analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
• mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 4 egz.
• szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem,
• dokumentację geodezyjną i kartograficzną – projekty podziału nieruchomości,
• dokumentację geodezyjną i kartograficzną – czasowe zajęcie nieruchomości,
• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
• projekt stałej organizacji ruchu,
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci,
• opinię konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów – 1 egz.
• opinię/uzgodnienie właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do
• kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
• ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
• opinię geotechniczną - 3 egz.
• operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
• ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• projekt budowlany - 4 egz.
• projekt wykonawczy - 4 egz.
• kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz.
• szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz.
• uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności,
• przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów,
• wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD;
• wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.
2) część 2 - budowa drogi gminnej publicznej do przejazdu kolejowego w Kupnie (teren kolejowy):
• aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) w skali co najmniej 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 1 egz.
• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
• projekt stałej organizacji ruchu,
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci,
• kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
• ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
• materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz.
• ostateczną decyzję celu publicznego (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• opinię geotechniczną - 3 egz.
• operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
• ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
• ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – 1 egz.
• projekt budowlany/zgłoszenie - 4 egz.
• projekt wykonawczy - 4 egz.
• kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (wersja papierowa oraz elektroniczna z możliwością edytowania w programach do kosztorysowania i Excel ) - 1 egz.
• szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna w środowisku CAD oraz pliki .pdf) - 1 egz.
• przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów,
• wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.
• dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Założenia do projektowania:
1) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (działki prywatne, droga gminna publiczna (działki o nr ewid. gr. 29 oraz 725) oraz droga gminna publiczna nr 104045 R Kolbuszowa Górna, droga za rzeką (działka o nr ewid. gr. 600/4) :
rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 800 m w granicach ewidencyjnych działek o nr 29, 557, 558, 594, 595, 600/4, 605, 609, 610, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 692, 693, 694/1, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 711, 712, 722, 723, 725 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna,
nośność nawierzchni – 100 kN/oś,
obciążenie ruchem KR 1,
rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1,
przekrój typowy – drogowy,
klasa techniczna D,
odprowadzanie wód deszczowych
zaprojektować kanał technologiczny.
2) Parametry projektowanej rozbudowy drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013):
rozbudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 1013 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna,
nośność nawierzchni – 100 kN/oś,
obciążenie ruchem KR 1,
rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1,
przekrój typowy – drogowy,
klasa techniczna D,
odprowadzanie wód deszczowych
zaprojektować kanał technologiczny.
3) Parametry projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu projektowanej drogi gminnej publicznej w Kolbuszowej Górnej (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 1013):
lokalizacja przejazdu – ok. km 38,609 linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów,
przejazd kategorii D,
szerokość przejazdu dostosowana do szerokości projektowanej drogi gminnej,
odprowadzenie wód spod nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego i przepływ wód
w ciągach odwodnieniowych wzdłuż toru,
rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1 oraz powinna spełniać wymagania zawarte w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych, wewnętrznych instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz dokumentach odniesienia
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1744).
UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kolejność preferencji norm nalży zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Przedmiot zamówienia uszczegółowiony został w treści istotnych postanowieniach umowy stanowiących Rozdział V SIWZ.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIKINR1
Punkt: część 1 - pkt. 4
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.12.2020r.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część nr 2 - nazwa zadania
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym:
Zadanie nr 2: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej – dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno”Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część 2 - pkt. 1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno”, w tym:
Zadanie nr 2: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej – dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno”
1) Parametry projektowanej budowy drogi gminnej publicznej w Kupnie:
budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 800 m w granicach ewidencyjnych działek prywatnych (m.in. działki o nr ewid. gr. 653/1), działki we własności Gminy Kolbuszowa
o nr ewid. gr. 361 oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. gr. 174 położonych
w miejscowości Kupno,
nośność nawierzchni – 100 kN/oś,
obciążenie ruchem KR 1,
rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1,
przekrój typowy – drogowy,
klasa techniczna D,
odprowadzanie wód deszczowych
zaprojektować kanał technologiczny.
2) Parametry projektowanej budowy drogi gminnej publicznej w Kupno (teren kolejowy – działka o nr ewid. gr. 583):
budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 20 m w granicach ewidencyjnych działki 583 położonej w miejscowości Kupno,
nośność nawierzchni – 100 kN/oś,
obciążenie ruchem KR 1,
rodzaj nawierzchni - dostosowana do ruchu KR1,
przekrój typowy – drogowy,
klasa techniczna D,
odprowadzanie wód deszczowych
zaprojektować kanał technologiczny.
3) dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kolejność preferencji norm nalży zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Przedmiot zamówienia uszczegółowiony został w treści istotnych postanowieniach umowy stanowiących Rozdział V SIWZ.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: częśc 2 - pkt. 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71354000-4


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: częśc 2 - pkt. 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część 2 - pkt. 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.12.2020r.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część 2 - pkt. 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Kryteria oceny ofert:
kryterium - cena brutto; znaczenie: 60,00,
kryterium - Termin przedłożenia Zamawiającemu kompletnej koncepcji do zatwierdzenia w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy; znaczenie - 40,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część 2 - pkt. 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
INFORMACJE DODATKOWE:
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71320000, 71354000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin