Przetarg 7582445 - Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7582445 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-10
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego wraz z trafostacją
Numer referencyjny: ZM.271.1.2020

Przedmiotem zamówienia „W
ykonanie przyłącza elektroenergetycznego wraz z trafostacją” jako część RZZOK w miejscowości Piaski Bankowe.

Zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1. Wykonanie przyłącza energetycznego SN 15 kV według projektu budowlanego,
2. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami – ze względu na prowadzenie prac w pasie drogowym,
3. Poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego,
4. Wykonanie fundamentów pod kontener transformatora według wytycznych producenta,
5. Dostawa i montaż stacji transformatorowej – transformator w wykonaniu miedzianym, kontenerowej zintegrowanej z rozdzielnią główną, według projektu wykonawczego – Tom 10a - instalacje elektryczne - stacja transformatorowa,
6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym przez właściwy zakład energetyczny – inwentaryzacja geodezyjna, protokoły z pomiarów i sprawdzeń, oświadczenia kierowników, atesty i aprobaty na wbudowane materiały itp.

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: ftp://ftp.zmbzura.pl

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w południowo - zachodniej części gminy Bielawy, w obrębie wsi Piaski Bankowe. Wykonawca odpowiada za zapewnienie porządku na placu budowy i na infrastrukturze drogowej oraz za przestrzeganie odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na placu budowy, w szczególności przepisów prawa budowlanego i ochrony środowiska, ustawy o odpadach, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, kodeksu pracy. Wykonawca odpowiada również za bezpieczeństwo wszystkich osób, które mogą się znaleźć na placu budowy oraz zobowiązuje się do ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi oraz własności, wynikających z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego na placu budowy działań. Wykonawca podejmie wszelkie zasadne czynności w celu zabezpieczenia robót, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania w stanie czystym drogi powiatowej w rejonie dojazdu do placu budowy. Urządzenie placu budowy, a w tym między innymi dojazd do placu budowy, zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną, oraz jego zabezpieczenie, Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstających w trakcie realizacji inwestycji odpadów, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i uprzątnięcia z placu budowy sprzętu oraz pozostałych nie zabudowanych materiałów i odpadów itp. tak aby do dnia zakończenia procedury odbioru końcowego zwrócić Zamawiającemu cały teren placu budowy w stanie czystym i uporządkowanym. Zarówno przekazanie Wykonawcy, jak i zwrot placu budowy Zamawiającemu, zostaną potwierdzone w sporządzonych przez strony protokołach. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją i terenem budowy. Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek geodezyjnego wytyczenia obiektów, obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach wynagrodzenia ofertowego. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zgodnie z postanowieniami umowy (wzór umowy – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca w dniu podpisanie umowy dostarczy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 – roboty budowlane, 31311000-9 - Podłączenia energetyczne, 31321000-2 - Linie energetyczne, 31170000-8 – Transformator, 31213100-3 - Rozdzielnie

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – szczegółowe wymagania zostały określone w §2 ust. 10 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134846-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 09:00
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 31170000, 31213100, 31311000, 31321000, 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin