Zlecenie 7619894 - Wykonanie usługi: a) przeglądu okresowego przed sezonem...

   
Zamówienie 7619894 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-30
przedmiot zlecenia
Wykonanie usługi:
a) przeglądu okresowego przed sezonem letnim oraz zimowym central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów wraz z
wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. filtry powietrza w centralach, glikol w agregacie wody lodowej max. do 50 litrów - zamontowanych na terenie ZOZ przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
b) wykonanie usług serwisowo-naprawczych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 - Zestawienie urządzeń podlegających przeglądowi - ilościowo- cenowe.
c) prace dodatkowe np. uzupełnienie czynnika chłodzącego w sprężarkach typu split nastąpi po zaakceptowaniu Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę oferty.
Prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez złożenie wypełnionego załącznika nr 1 do
niniejszego zaproszenia - formularz oferty oraz załącznika Nr 1 do niniejszego zaproszenia
-zestawienie urządzeń podlegających przeglądowi i naprawom -ilościowo-cenowe.
1. Opis czynności do wykonania w urządzeniach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia:
Kontrola podzespołów:
AGREGAT WODY LODOWEJ TRANE CGAM110:
- sprawdzenie parametrów pracy
- przegląd sprężarek
- przegląd pompy obiegowej
- przegląd automatyki sterowania
- przegląd całego układu: czyszczenie filtrów, sprawdzenie i wymiana odpowietrzników manometrów
- sprawdzenie szczelności, uzupełnianie glikolu
CENTRALE:
-sprawdzenie wydatków powietrza centrali
-sprawdzenie filtrów i wkładów filtrujących
- kontrola stanu uszczelek
-kontrola układów tłumiących
-sprawdzenie systemu odprowadzenia skroplin
-kontrola połączeń elektrycznych
-czyszczenie urządzenia
UKŁAD AUTOMATYKI:
-sprawdzenie aparatury kontrolno-pomiarowej
-kontrola i regulacja parametrów pracy sterownika
-kontrola pracy automatyki z tablicy sterowniczej
-kontrola pracy przepustnic sterowanych siłownikami
-kontrola nastaw zabezpieczeń
-kontrola pracy zestawu falowników
WENTYLATORY:
-sprawdzenie pracy i czyszczenie wentylatorów
-sprawdzenie prądów roboczych.temperatury i poboru mocy silników wentylatorów -kontrola mocowania zespołu wentylatorowego -sprawdzenie amortyzatorów
-sprawdzenie pasków klinowych
POMPA CIEPŁA:
-sprawdzenie działania automatyki chłodniczej
-sprawdzenie szczelności układu
-sprawdzenie drożności filtrów instalacji chłodniczej
-kontrola elementów i czyszczenie pompy ciepła (chłodnice i skraplacze)
SYSTEM GLIKOLOWY:
-sprawdzenie szczelności instalacji
-sprawdzenie poprawności działania pompy obiegowej
-czyszczenie wymienników układu glikolowego
WYMIENNIKI CIEPŁA:
-sprawdzenie stanu wymienników (np. wymiennika krzyżowego,rury ciepła)
-czyszczenie wymienników ciepła
-kontrola pracy zaworu tródrogowego wymiennika
-kontrola nastawy na termostacie p. zamrożeniowym
-kontrola nagrzewnicy elektrycznej
-kontrola zabezpieczeń przegrzania grzałek elektrycznych
NAWILŻANIE:
-sprawdzenie stanu kotła nawilżacza parowego i czyszczenie
-kontrola czystości i drożności dysz nawilżacza
-kontrola elementów automatyki nawilżacza
Kontrola parametrów pracy:
CENTRALE:
-wydatek powietrza wywiew (m3)
-spęż. dyspozycyjny wywiew (Pa)
-temperatura powietrza wylotowego z centrali (stopn.C)
-wydatek powietrza nawiew (m3)
-spęż dyspozycyjny nawiew (Pa)
-temperatura powietrza za skraplaczem(stopn.C)
-temperatura powietrza za chłodnicą (stopn.C)
-temperatura powietrza za nagrzewnicą (stopn.C)
-temperatura medium nagrzewnicy na wejściu (stopn.C)
-temperatura medium nagrzewnicy na powrocie(stopn.C)
-kierunek przepływu czynnika
-temp, powietrza zewnętrznego na wlocie centrali (stopn.C)
-temp, powietrza na powrocie centrali(stopn.C)
FALOWNIKI:
-częstotliwość falownika wywiew (Hz)
-pobór prądu wentylatora wywiew(A)
-częstotliwość falownika nawiew (Hz)
-pobór prądu wentylatora nawiew (A)
UKŁAD FREONOWY:
-poziom oleju sprężarki
-pobór prądu sprężarki (A)
-nastawa presostatu niskiego ciśnienia 1 (bar)
-nastawa presostatu niskiego ciśnienia 2(bar)
-nastawa presostatu wysokiego ciśnienia 1 (bar)
-nastawa presostatu wysokiego ciśnienia 2 (bar)
NASTAWY AUTOMATYKI:
-presostat wentylatora wywiew (Pa)
-presostat wentylatora nawiew (Pa)
-presostat filtra wstępnego nawiew (Pa)
-presostat filtra dokładnego nawiew (Pa)
-presostat filtra wywiew(Pa)
-presostat wymiennika ciepła (Pa)
-termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy ( stopn.C)
KLIMATYZATORY TYPU SPLIT:
-kontrola parametrów pracy urządzenia
- dezynfekcja parownika i tacy ociekowej
- sprawdzenie szczelności układu freonowego
- sprawdzenie systemu odprowadzenia skroplili
- kontrola połączeń elektrycznych
- czyszczenie urządzenia
- uzupełnienie czynnika chłodzącego
Wykonanie wyżej wymienionych czynności winno być potwierdzone podpisanym protokołem po zakończeniu prac oraz dokonaniem wpisów do Kart Urządzeń w CRO jeżeli dotyczy.
2) Warunkiem przystąpienia do postępowania jest odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy tj. wykaże dokumentami, że dysponuje:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1)
b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń wentylacji,
klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW (Grupa 2)
c) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacji co najmniej na obsługę techniczną, demontaż oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich recyklingu, regeneracji przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami (podstawa prawna: art. 9 ust 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.).7.1.3
Jednocześnie wszystkie osoby faktycznie wykonujące prace bezpośrednio przy urządzeniach powinny posiadać aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia i okazać je na każde żądanie Zamawiającego.
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża instalacje, urządzenia
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin