Przetarg 7601024 - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego...

   
Analizuj Zamówienie 7601024 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Legionowie, jednostek organizacyjnych powiatu oraz sygnalizacji św
ietlnej przy drogach powiatowych
Numer referencyjny: ZPU.272.28.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania obiektów będących siedzibami jednostek organizacyjnych Powiatu Legionowskiego oraz sygnalizacji świetlnej, w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 2. Postępowanie zostało podzielone na 3 części ze względu na rodzaj i położenie punktów poboru energii:
1) część nr 1 - zakup energii elektrycznej do budynku A i B Starostwa Powiatowego w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11:
a) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 2021 i 2022 rok (w okresie trwania umowy) dla części nr 1 wynosi 846.000,00 kWh,
b) taryfy energetyczne, z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 1 to C11 i C21;
2) część nr 2 - zakup energii elektrycznej do obiektów stanowiących siedziby powiatowych placówek edukacyjnych i domu pomocy społecznej, tj. punkty poboru:
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – szkoła i hala sportowa, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 26,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 69,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 71,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Targowa 73a,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, 05-140 Serock, ul. Wolskiego 8:
a) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 2021 i 2022 rok (w okresie trwania umowy) dla części nr 2 wynosi 1.003.400,00 kWh,
b) taryfy energetyczne, z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 2 to C21, C12A, G12W;
3) część nr 3 - zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej funkcjonującej w ciągach dróg powiatowych:
a) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 2021 i 2022 rok (w okresie trwania umowy) dla części nr 3 wynosi 23.140,00 kWh,
b) taryfy energetyczne, z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 3 to C11.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię zostało ustalone na podstawie zużycia w latach ubiegłych i ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert, nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona płatności za faktycznie pobrane ilości.
4. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli Opis techniczny i lista obiektów, która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup energii elektrycznej do budynku A i B Starostwa Powiatowego w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
1. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 2021 i 2022 rok (w okresie trwania umowy) dla części nr 1 wynosi 846.000,00 kWh, 2. Taryfy energetyczne, z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 1 to C11 i C21; 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię zostało ustalone na podstawie zużycia w latach ubiegłych i ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert, nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona płatności za faktycznie pobrane ilości. 4. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli Opis techniczny i lista obiektów, która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta z Wykonawcą umowa z Powiatem Legionowskim - Starostwem Powiatowym w Legionowie.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów stanowiących siedziby powiatowych placówek edukacyjnych i domu pomocy społecznej
1. Zakup energii elektrycznej w następujących punktach poboru: 1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – szkoła i hala sportowa, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 26, 2) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 69, 3) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 71, 4) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Targowa 73a, 5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, 05-140 Serock, ul. Wolskiego 8: 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 2021 i 2022 rok (w okresie trwania umowy) dla części nr 2 wynosi 1.003.400,00 kWh. 3. Taryfy energetyczne, z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 2 to C21, C12A, G12W. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię zostało ustalone na podstawie zużycia w latach ubiegłych i ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert, nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona płatności za faktycznie pobrane ilości. 5. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli Opis techniczny i lista obiektów, która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w części nr 2 zostanie zawartych pięć umów z Wykonawcą pomiędzy: a) Powiatem Legionowskim – Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie, b) Powiatem Legionowskim – Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, c) Powiatem Legionowskim - Domem Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, d) Powiatem Legionowskim - Powiatowym Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, e) Powiatem Legionowskim - Powiatowym Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

Część nr: 3 Nazwa: Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej funkcjonującej w ciągach dróg powiatowych
1. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 2021 i 2022 rok (w okresie trwania umowy) dla części nr 3 wynosi 23.140,00 kWh. 2. Taryfy energetyczne, z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 3 to C11. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię zostało ustalone na podstawie zużycia w latach ubiegłych i ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert, nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona płatności za faktycznie pobrane ilości. 4. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli Opis techniczny i lista obiektów, która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta z Wykonawcą jedna umowa z Powiatem Legionowskim - Starostwem Powiatowym w Legionowie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138689-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540143295-N-2020 z dnia: 2020-08-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia
istotnych zmian w treści zawartej umowy: 1) rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów
wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ, 2) zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów odbioru
energii, o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ w rozmiarze nie większym niż 2 dodatkowe punkty
odbioru energii, 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków,
tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną
szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w
umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania, 4)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jedynie w wypadku łącznego zaistnienia
następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go
narazić na niewspółmierną szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot
zamówienia, określonego w umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy
5% wartości zadania, 5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca
udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną szkodę podczas
wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w umowie i kwota
różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania. 2. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany cen energii elektrycznej za 1 kWh w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana cen jednostkowych z tytułu zmiany stawki podatku
akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia
istotnych zmian w treści zawartej umowy: 1) rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów
wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ, 2) zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ w rozmiarze nie większym niż 2 dodatkowe punkty odbioru energii. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWIZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków,
tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną
szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w
umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania, 4)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jedynie w wypadku łącznego zaistnienia
następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go
narazić na niewspółmierną szkodę podczas wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot
zamówienia, określonego w umowie i kwota różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy
5% wartości zadania, 5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych jedynie w wypadku łącznego zaistnienia następujących warunków, tj. jeśli Wykonawca
udowodni Zamawiającemu, iż takowa zmiana może go narazić na niewspółmierną szkodę podczas
wykonywania zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w umowie i kwota
różnicy w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy przekroczy 5% wartości zadania. 2. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany cen energii elektrycznej za 1 kWh w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana cen jednostkowych z tytułu zmiany stawki podatku
akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data;2020-08-06, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data;2020-08-11, godzina 11:00
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin