Przetarg 7536319 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej gminy...

   
Analizuj Zamówienie 7536319 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-16
przedmiot ogłoszenia
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej gminy Łowicz Numer referencyjny: ZP.271.7.2020
Wartość bez VAT: 4 853 9
26.08 PLN
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.Gmina Łowicz oraz członkowie grupy zakupowej jak i ich jednostki wymienione w zał. nr 1 wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej gminy Łowicz”. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne gminy i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SIWZ).Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.9.2020 do 31.12.2021 wynosi 15 168 519,00 kWh.Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 1.9.2020 do 31.12.2021 wynosi 4 853 926,08 PLN.Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 4.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu następujących gmin jak również ich jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w zał. nr 1 do SIWZ:— gmina Bolimów,— gmina Chąśno,— gmina Domaniewice,— gmina Drużbice,— gmina Godzianów,— gmina Gomunice,— gmina Kleszczów,— gmina Młodzieszyn,— gmina Nieborów,— gmina Szczerców,— gmina Zduny,— miasto Łowicz.Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje dotyczące terminów obowiązywania obecnych umów sprzedaży energii elektrycznej w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy oraz okresy wypowiedzeń umów kompleksowych w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. W Załączniku nr 1 do SIWZ wskazany został obecny sprzedawca energii elektrycznej oraz informacje dotyczące obecnie zawartych porozumień cenowych. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej w przypadku punktów z kolejną zmianą sprzedawcy zawarte są na czas nieokreślony.
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9300000, 9310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin