Przetarg 7374980 - Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej...

   
Analizuj Zamówienie 7374980 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-09
przedmiot ogłoszenia
Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Warszawie (1 pojazd) oraz Wrocławiu (1 poja
zd). Części 1÷2. Postępowanie znak ZZP-67/20 Numer referencyjny: ZZP-67/20
Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Warszawie (1 pojazd).1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników – fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2020 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży.1.1. W załącznikach do SIWZ zostały określone Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (parametry graniczne), które muszą zostać uzupełnione i dołączone do dokumentacji przetargowej.1.2. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w parametrach granicznych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe):— oferowane parametry techniczne/graniczne pojazdu bazowego oraz zabudowy chłodniczej (jeżeli dotyczy), które stanowią Załączniki nr 4a i 4b do SIWZ,— kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych,— oświadczenie Wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia – Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,— w przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (fmi), potwierdzające posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie,— w przypadku przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez odbiorcę Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).2.2. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK we Wrocławiu (1 pojazd).1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników – fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2020 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych żadnymi prawami osób trzecich. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży.1.1. W załącznikach do SIWZ zostały określone Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (parametry graniczne), które muszą zostać uzupełnione i dołączone do dokumentacji przetargowej.1.2. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w parametrach granicznych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe):– oferowane parametry techniczne/graniczne pojazdu bazowego oraz zabudowy chłodniczej (jeżeli dotyczy), które stanowią Załączniki nr 4a i 4b do SIWZ,– kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych,– oświadczenie Wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia – Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.– w przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (fmi), potwierdzające posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.– w przypadku przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez odbiorcę Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).2.2. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 33651400, 34114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie, Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin