Zlecenie 7564825 - Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadań Mentora...

   
Zamówienie 7564825 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-01
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadań Mentora Innowacji

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Mentora Innow
acji (MI) realizującego pełną ścieżkę wsparcia innowatorów społecznych.

Szczegółowy zakres zadań Mentora Innowacji:
- diagnozowanie potrzeb innowatorów, opracowywanie stanowiących na nie odpowiedź indywidualnych strategii udzielania wsparcia merytorycznego w procesie rozwoju innowacji społecznych przez potencjalnych grantobiorców
- wypracowywanie, dostarczanie i wdrażanie narzędzi wsparcia rozwoju innowacji społecznych innowatorom społecznym,
- współpraca przy naborze grantobiorców (praca nad zalążkowymi pomysłami)
- udzielanie kompleksowego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w procesie opracowywania innowacji społecznej przez potencjalnych grantobiorców,
- współpraca z innowatorem przy dopracowywaniu pomysłu na innowację oraz jej testowanie, przygotowywaniu Projektu Innowacji i Specyfikacji Innowacji, wdrażaniu rekomendacji ekspertów,
- bieżący mentoring i weryfikacja postępu merytorycznego opracowywania pomysłu, prototypu rozwiązania oraz procesu jego testowania
- wsparcie przy doborze/budowaniu i utrzymywaniu partnerstw lokalnych niezbędnych do przygotowania i przetestowania rozwiązania, nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z interesariuszami innowacji społecznych z obszaru włączenia społecznego
- wsparcie organizacyjne i merytoryczne w organizowaniu testów z użytkownikami, ewaluacji on-going postępu procesu testowania
- bieżąca weryfikacja dzienniczka testowania innowacji i współpraca przy rozwiązywaniu potencjalnych zgłaszanych przez innowatora i użytkowników innowacji problemów /wyzwań

Planowany czas pracy MI: 100 godz./mies. Cel zamówienia Kluczowym celem projektu „Włącznik Innowacji Społecznych” jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce. Wyinkubowane w Projekcie rozwiązania mają docelowo dostarczyć nowych narzędzi i metod wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, usprawniających proces integracji społecznej i zawodowej. Rolą Inkubatora jest wspieranie merytoryczne, techniczne i finansowe innowatorów społecznych z całej Polski w wypracowywaniu, testowaniu i ewaluacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego. Kluczowym rezultatem projektu będzie upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 5 wyselekcjonowanych na podstawie badań ewaluacyjnych innowacyjnych rozwiązań, przygotowanych do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce. Wypracowane innowacje społeczne będą skutecznie wspierać i komplementarnie uzupełniać polityki publiczne realizowane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inkubator będzie rozwijać stabilny ekosystem, sprzyjający rozwojowi wypracowanych innowacji społecznych, zapewniający transfer wiedzy i dobrych praktyk, sprzyjający wypracowywaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na diagnozowane problemy, bariery i wyzwania związane z problematyką włączenia społecznego. Szczegółowe uzasadnienie dla realizacji Projektu zawarte jest w regulaminie konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 ogłoszonego dn. 5.07.2019 r., stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Mentora Innowacji (MI) realizującego pełną ścieżkę wsparcia innowatorów społecznych.

Inkubator będzie świadczył kompleksowe, zindywidualizowane, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb, wsparcie w zakresie tworzenia oraz dopracowywania pomysłów na innowacje społeczne. Kluczowym elementem procesu wsparcia jest współpraca innowatora z MI – stałym opiekunem danego innowatora, odpowiedzialnym za bieżące diagnozowanie jego potrzeb, udzielanie adekwatnego wsparcia merytorycznego, rekomendowanie konkretnego wsparcia doradczego/eksperckiego, współpracę z grupami docelowymi. MI wyłoniony w niniejszym postępowaniu ma realizować pełną ścieżkę wsparcia dla innowatora zgłaszającego się do Inkubatora z zalążkowym pomysłem na innowację społeczną, towarzyszyć innowatorowi w rozwoju innowacyjnej koncepcji począwszy od tworzenia wstępnego pomysłu na innowację, poprzez przygotowanie Projektu Innowacji i jego obrony podczas pitchingu, wdrożenie rekomendacji Komisji Oceny Innowacji przy tworzeniu Specyfikacji Innowacji, a w dalszej kolejności wsparcie w przygotowaniu prototypu, testowaniu innowacji, wdrażaniu zaleceń z monitoringu i ewaluacji on-going, skończywszy na wsparciu merytorycznym przy przygotowywaniu ostatecznych wersji produktów końcowych. MI będzie odpowiadać za opracowanie i wdrożenie pełnej ścieżki wsparcia innowatorów, współpracując z doradcami specjalistycznymi dobieranymi w zależności od bieżących potrzeb innowatorów. Będzie w bieżącym kontakcie z innowatorem, będzie wspierać i motywować innowatora do realizacji kolejnych działań określonych w zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji. MI będzie mobilny i będzie cyklicznie spotykać się z innowatorami, także osobiście w środowisku testowania innowacji (wg potrzeb). Ważnym aspektem jego wsparcia będzie praca animacyjna i sieciowanie w środowisku innowatorów, odbiorców oraz użytkowników, przygotowanie społeczności do testowania innowacji, praca w oparciu o metodę AGILE, metodę Żywe Laboratorium, design thinking (DT) zgodnie z ich zasadami – empatia, diagnozowanie potrzeb, wspólne generowanie pomysłów, prototypowanie, zbieranie informacji zwrotnych, modyfikowanie początkowych założeń z uwzględnieniem opinii użytkowników i odbiorców (MŻL), pozytywnie wpływająca w przyszłości na trafność pomysłów innowatora w odniesieniu do potrzeb grup docelowych oraz zapewniająca zasoby społeczne do realizacji procesu testowania innowacji społecznych.

Szczegółowy zakres zadań Mentora Innowacji:
- diagnozowanie potrzeb innowatorów, opracowywanie stanowiących na nie odpowiedź indywidualnych strategii udzielania wsparcia merytorycznego w procesie rozwoju innowacji społecznych przez potencjalnych grantobiorców
- wypracowywanie, dostarczanie i wdrażanie narzędzi wsparcia rozwoju innowacji społecznych innowatorom społecznym,
- współpraca przy naborze grantobiorców (praca nad zalążkowymi pomysłami)
- udzielanie kompleksowego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w procesie opracowywania innowacji społecznej przez potencjalnych grantobiorców,
- współpraca z innowatorem przy dopracowywaniu pomysłu na innowację oraz jej testowanie, przygotowywaniu Projektu Innowacji i Specyfikacji Innowacji, wdrażaniu rekomendacji ekspertów,
- bieżący mentoring i weryfikacja postępu merytorycznego opracowywania pomysłu, prototypu rozwiązania oraz procesu jego testowania
- wsparcie przy doborze/budowaniu i utrzymywaniu partnerstw lokalnych niezbędnych do przygotowania i przetestowania rozwiązania, nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z interesariuszami innowacji społecznych z obszaru włączenia społecznego
- wsparcie organizacyjne i merytoryczne w organizowaniu testów z użytkownikami, ewaluacji on-going postępu procesu testowania
- bieżąca weryfikacja dzienniczka testowania innowacji i współpraca przy rozwiązywaniu potencjalnych zgłaszanych przez innowatora i użytkowników innowacji problemów /wyzwań

Planowany czas pracy MI: 100 godz./mies.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73200000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin