Zlecenie 7162094 - ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA na dostawę...

   
Zamówienie 7162094 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA na dostawę aparatury pomiarowej do kontroli procesu obróbki wielkogabarytowych części
maszyn o parametrach nowych dla rynku

Aparatura pomiarowa jako spójny system pomiarowy przeznaczona jest do kontroli warunków pracy ostrza narzędzia skrawającego oraz dogniatającego jak również drgań centrum obróbczego CNC SKODA HCW3000 wraz z zainstalowanym na płaszczyźnie roboczej stołu obrabiarki przedmiotem obrabianym.

Cechy funkcjonalne systemu:
Pomiar parametrów pola akustycznego, w tym poziomu dźwięku w paśmie ultradźwięków;
wielopunktowy pomiar drgań w trzech prostopadłych osiach;
archiwizacja danych pomiarowych z wszystkich kanałów;
podgląd on-line wyników analiz cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) nadzorowanej maszyny;
podgląd on-line historii pracy nadzorowanej maszyny;
dostęp do danych pomiarowych poprzez infrastrukturę sieciową, za pomocą dedykowanej aplikacji lub jednego z powszechnie wykorzystywanych protokołów;
wizualizacja danych pomiarowych oraz wyników analiz (DSP) operatorowi obrabiarki w postaci wykresów 2D i 3D;
wizualizacja danych pomiarowych oraz wyników analiz (DSP) w postaci wykresów 2D i 3D, poprzez zdalny panel;
liniowa i nieliniowa analiza (DSP) w czasie rzeczywistym ze wszystkich kanałów (opis poniżej);
liniowa i nieliniowa analiza (DSP) w czasie rzeczywistym sygnału różnicowego z dwóch kanałów (opis poniżej);
bezprzewodowa transmisja danych z modułów pomiarowych;
wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych obrabiarki;
komunikacja z operatorem maszyny, poprzez panel operatorski;
sygnalizacja stanu nieprawidłowej pracy, skutkującej wzrostem drgań powyżej ustawionego poziomu;
pomiar różnicowy drgań;
programowalny zakres pasma pomiarowego drgań i ultradźwięków;
pomiar zmiennych środowiskowych (temperatura, wilgotność) w punktach umieszczenia modułów pomiarowych (akcelerometrycznych i ultradźwiękowych);
możliwość przeprowadzenia autodiagnotyki modułu i podłączonych czujników, zgłoszenie informacji o błędach operatorowi obrabiarki (np. konieczność wymiany czujnika);
możliwość komunikacji z układem sterowania obrabiarki, poprzez standardowe interfejsy komunikacyjne (RS232, RS485, Ethernet);
min 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (beznapięciowe) uruchamiające układy ostrzegawcze i zabezpieczające

Cechy niefunkcjonalne systemu:
ilość kanałów modułu pomiaru drgań (przez kanał pomiarowy rozumie się pomiar przyspieszeń w trzech prostopadłych osiach) pomiarowych: >= 12;
ilość kanałów w module pomiaru drgań (przez kanał pomiarowy rozumie się pomiar przyspieszeń w trzech prostopadłych osiach) : 4;
ilość modułów pomiaru drgań: >= 3;
ilość kanałów pomiarowych modułu ultradźwiękowego: min 1;
ilość modułów ultradźwiękowych: min. 1;
częstotliwość próbkowania danych z przetworników do pomiaru przyspieszenia: ≥ 4 kHz;
rozdzielczość czujników akcelerometrycznych: ≥ 16-bit;
fluktuacja częstotliwości próbkowania danych akcelerometrycznych: < 10 ns;
przesuniecie fazowe próbkowania pomiędzy kanałami dla danych akcelerometrycznych: < 10 ns;
moduły pomiarowe bazujące na technologii typu FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) lub CPLD (ang. Complex Programmable Logic Device);
pasmo pomiarowe dla danych akcelerometrycznych: ≥ 2 kHz;
programowalny zakres pomiaru drgań: ±2 g do ±16 g;
pasmo pomiarowe dla danych ultradźwiękowych: ≥ 100 kHz;
typowe analizy DSP: Max/Peak, RMS (ang. Root Mean Square), RMQ (ang. Root Mean Quad), CF (ang. Crest Factor), FFT (ang. Fast Fourier Transform), LPF (ang. Low Pass Filter), HPF (ang. High Pass Filter), BPF (ang. Band Pass Filter), BSF (ang. Band Stop Filter), FIR (ang. Finite Impulse Response);
skuteczność transmisji danych pomiarowych (zdefiniowana jako procent poprawnie przesłanych danych): min. 99%;
komunikacja z systemem poprzez sieć Ethernet oraz Wi-Fi;
komunikacja z modułami pomiarowymi poprzez port USB, w celach ustawiania parametrów oraz diagnostyki modułu;
pomiar temperatury w zakresie nie mniejszym niż: -10ᵒC - 60ᵒC
pomiar wilgotności w zakresie nie mniejszym niż: 5% - 95%;
zasilanie główne: 1-fazowe 200-240 VAC;
zasilanie modułów pomiarowych: 1-fazowe 200-240 VAC;
temperatura pracy systemu: 10 - 50 °C;
stopień ochrony modułów pomiarowych: IP41;
stopień ochrony czujników akcelerometrycznych: PI64; Cel zamówienia System powinien umożliwiać wielokanałowy pomiar, analizę sygnałów drganiowych oraz ultradźwiękowych, a także archiwizację danych pomiarowych z czujników drgań oraz czujników ultradźwiękowych rozmieszczonych na obrabiarce. Analiza DSP (ang. Digital Signal Processing) sygnałów pochodzących z czujników akcelerometrycznych i ultradźwiękowych powinna umożliwiać szybkie i precyzyjne wykrywanie zmiany warunków i nieprawidłowej pracy nadzorowanej maszyny, a także ocenę jakości procesu wytaczania na podstawie mierzonych sygnałów resztkowych. Dodatkowo, zaimplementowane analizy powinny umożliwiać identyfikację stanu technicznego obrabiarki oraz posiadać wyjścia informacyjne uruchamiające układy ostrzegawcze i zabezpieczające. Praca systemu powinna dostarczać informacji o stanie maszyny dostępnych lokalnie oraz zdalnie przez sieć Internet. W szczególności informacje o stanie maszyny powinny zawierać wyniki analizy chwilowych parametrów drgań własnych i wymuszonych oraz pola akustycznego w pasmie ultradźwiękowym. Przedmiot zamówienia System powinien składać się z następujących elementów (minimalna konfiguracja):
Jednostka centralna (z panelem operatorskim)
Zadaniem jednostki centralnej jest komunikacja z modułami pomiarowymi, analiza danych pomiarowych, wykrywanie przekroczeń dopuszczalnych predefiniowanych poziomów drgań oraz poziomu ciśnienia akustycznego w wybranych pasmach z zakresu ultradźwiękowego, analiza DSP zmierzonych sygnałów oraz komunikacja z użytkownikiem poprzez graficzny interfejs GUI (ang. Graphical User Interface). Urządzenia do lokalnej komunikacji z operatorem maszyny powinny być zamontowane w ruchomej kabinie operatora bez ingerencji w istniejące układy sterowania oraz w sposób niezakłócający wizualnej obserwacji procesu.
a. podstawowe miary przebiegów drgań i oraz ultradźwięków:: Max/Peak, RMS (ang. Root Mean Square), RMQ (ang. Root Mean Quad), CF (ang. Crest Factor), FFT (ang. Fast Fourier Transform), LPF (ang. Low Pass Filter), HPF (ang. High Pass Filter), BPF (ang. Band Pass Filter), BSF (ang. Band Stop Filter), FIR (ang. Finite Impulse Response);
b. rozszerzone analizy do badania nieliniowych drgań w układzie przedmiot obrabiany-obrabiarka umożliwiające:
• identyfikację pierwszych kilku postaci drgań z zastosowaniem analizy Huanga-Hilberta
• wyznaczenie diagramów rekurencyjności wzajemnej (ang. Cross Recurrence Plots, CRP) pomiędzy przebiegami czasowymi prędkości lub przyspieszenia drgań mierzonych w poszczególnych kanałach.
• identyfikację intermitencji na podstawie mierzonych przebiegów.
• wyznaczenie rozkładów chwilowych częstotliwości i amplitud drgań kilku pierwszych postaci drgań.
• wyznaczenie krzywych szkieletowych aproksymujących zmianę częstotliwości kilku pierwszych modułów drgań.
c. serwer http/php: zadaniem serwera http/php jest zdalna komunikacja z systemem przy pomocy przeglądarki internetowej oraz standardowej sieci Ethernet lub Wi-Fi;
d. serwer ftp: zadaniem serwera ftp jest umożliwienie zdalnego dostępu do danych pomiarowych poprzez standardową sieć Ethernet lub Wi-Fi;
Moduły pomiarowe
Zadaniem modułów pomiarowych jest odczyt danych z sieci czujników akcelerometrycznych i ultradźwiękowych, transmisja wyników do jednostki centralnej oraz komunikacja z pozostałymi czujnikami i układami peryferyjnymi. Pożądane jest zastosowanie układów typu FPGA jako platformy sprzętowej modułu. Moduł powinien zapewniać jednoczesny pomiaru danych ze wszystkich kanałów w tej samej chwili oraz możliwość pomiaru różnicowego z dwóch kanałów. Konstrukcja powinna umożliwiać łatwą rozbudowę systemu o dodatkowe moduły pomiarowe.
• wymagana jest bezprzewodowa transmisja danych z czujników rozmieszczonych m.in. na wrzecionie, koniku i łożu obrabiarki (po ustaleniu z producentem maszyny niezmienionych warunków gwarancyjnych).
• konieczny jest nieinwazyjny montaż całej aparatury, w tym zwłaszcza czujników pomiarowych w sposób niezakłócający pracy maszyny oraz niepowodujący utraty gwarancji producenta maszyny.
• konieczne jest wyeliminowanie jakichkolwiek oddziaływań elektromagnetycznych systemu pomiarowego mogących zakłócać działanie obrabiarki.
Zdalny panel kontrolno-pomiarowy
Zdalny panel przeznaczony do poglądu aktualnego stanu nadzorowanej maszyny, historii pracy oraz ustawiania parametrów (np. przekroczenia progów, czasów alarmów, wyjść alarmowych). Dodatkowo, panel powinien przechowywać dane pomiarowe z systemu. Oparty na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym np. Windows lub Linux.
Czujniki drgań niskoczęstotliwościowych oraz ultradźwiękowe
Czujniki akcelerometryczne przeznaczone do pomiarów drgań liniowych w trzech prostopadłych osiach wykonane w technologii MEMS (ang. Micro-Electro-Mechanical Systems) o szerokim zakresie pomiarowym i ustawianych parametrach dotyczących: rozdzielczości, czułości, pasma pomiarowego oraz częstotliwości próbkowania. Komunikacja z czujnikiem powinna odbywać się poprzez interfejs szeregowy.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 31711100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin