Przetarg 8526535 - "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8526535 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-12
przedmiot ogłoszenia
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2022r.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlan
e w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej UPZP w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w załącznikach do SWZ stanowiących jej integralną cześć tj.: -opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), rysunkach szczegółów, arkuszu meldunkowym-wzorach kosztorysów ofertowych zawierających przedmiary robót dla zamówienia podstawowego i dla prawa opcji,-wzorze umowy.Inwestycja polega na wykonaniu na ulicach miasta Bydgoszczy remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników w formie figur kształtnych tj. prostokątów i kwadratów z krawędziami równoległymi i prostopadłymi do osi jezdni oraz krawędzi chodnika, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

042/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00270530/01 z dnia: 2021-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-29 10:30
Po zmianie:
2021-12-06 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-29 10:45
Po zmianie:
2021-12-06 10:45
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-28
Po zmianie:
2022-01-04
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233252
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin