Przetarg 8467731 - Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic...

   
Analizuj Zamówienie 8467731
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-18
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbu
dowie drogi powiatowej (dawnej drogi krajowej Nr 9) od km 0000 (rejon ronda na węźle autostradowym A4 „Rzeszów-Północ”) do km 2892,50 poprzez wykonanie rozbudowy istniejącej drogi polegającej na: dostosowaniu do drogi dwukierunkowej czteropasowej z pasem rozdziału, poszerzeniu jezdni, wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowie (odmuleniu) rowu przydrożnego, budowie kanalizacji deszczowej z wylotami, umocnienia pobocza kruszywem, budowie oświetlenia ulicznego, rozbudowie istniejących skrzyżowań z drogą powiatową i innymi drogami publicznymi, przebudowie przepustu pod koroną drogi, budowie dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, chodnika z kostki brukowej obramowanego krawężnikiem i obrzeżem oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Odcinek rozbudowywanej drogi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Głogów Młp. na terenie miejscowości Rudna Mała i gminy Trzebownisko w miejscowości Zaczernie na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz na terenie obrębu Pogwizdów włączonego w granice miasta Rzeszów.Zakres robót obejmuje:• Rozbudowę drogi powiatowej na długości ok. 2,9 km; • Budowę, rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami przecinającymi;• Budowę i przebudowę chodników i ciągów-pieszo rowerowych;• Przebudowę/budowę przejść dla pieszych;• Budowę zawrotki zapewniającej pełne skomunikowanie;• Przebudowę przejazdów kolejowych;• Budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych;• Budowę zatok autobusowych; • Przebudowę i budowę odwodnienia drogi;• Budowę/przebudowę urządzeń technicznych drogi;• Przebudowę/budowę przepustów na przecinanych ciekach;• Budowę elementów ochrony akustycznej;• Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;• Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

ZDP-6-DZ-373/RPO/2/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00258701/01 z dnia: 2021-11-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1.1 Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w przypadku:
1) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2 Zmiany ceny określonej w §13 ust.1 umowy na zasadach określonych w §21 ust. 2 umowy w przypadku zmiany:

1) zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §11 umowy,
2) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o wskaźnik zmiany stawki podatku, na zasadach określonych w §21 ust. 2 umowy,
3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na zasadach w §21 ust. 2 umowy,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, na zasadach określonych §21 w ust. 2 umowy,
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(t.j. 2020, poz. 1342 ze zm.) na zasadach określonych w §21 ust. 2 umowy,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6) zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w §21 ust. 3 umowy,

1.3 Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

1) wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres na jaki roboty zostały wstrzymane,
2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków,

1.4 Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;


1.5 Zmiany na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót/Inspektora Nadzoru
w przypadku niemożliwości pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w §6 i § 7 umowy.


2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę umowy.
Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1.1 Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w przypadku:
1) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2 Zmiany ceny określonej w §13 ust.1 umowy na zasadach określonych w §21 ust. 2 umowy w przypadku zmiany:

1) zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §11 umowy,
2) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o wskaźnik zmiany stawki podatku, na zasadach określonych w §21 ust. 2 umowy,
3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na zasadach w §21 ust. 2 umowy,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, na zasadach określonych §21 w ust. 2 umowy,
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(t.j. 2020, poz. 1342 ze zm.) na zasadach określonych w §21 ust. 2 umowy,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6) zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w §21 ust. 3 umowy,

1.3 Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

1) wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres na jaki roboty zostały wstrzymane,
2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków,

1.4 Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;


1.5 Zmiany na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót/Inspektora Nadzoru
w przypadku niemożliwości pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w §6 i § 7 umowy.

1.6 Zmiany Płatnika.

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę umowy.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-17 10:00
Po zmianie:
2021-11-24 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-17 10:40
Po zmianie:
2021-11-24 10:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-16
Po zmianie:
2021-12-23UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00269727/01 z dnia: 2021-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-24 10:00
Po zmianie:
2021-12-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-24 10:40
Po zmianie:
2021-12-15 10:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-23
Po zmianie:
2022-01-13UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00306115/01 z dnia: 2021-12-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-15 10:00
Po zmianie:
2021-12-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-15 10:40
Po zmianie:
2021-12-30 10:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-13
Po zmianie:
2022-01-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00321167/01 z dnia: 2021-12-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-30 10:00
Po zmianie:
2022-01-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-30 10:40
Po zmianie:
2022-01-14 10:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-28
Po zmianie:
2022-02-12UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00008084/01 z dnia: 2022-01-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-14 10:00
Po zmianie:
2022-01-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-14 10:40
Po zmianie:
2022-01-19 10:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-12
Po zmianie:
2022-02-17
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin