Przetarg 8305844 - Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu...

   
Analizuj Zamówienie 8305844
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-02
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu służącego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz działań windykacyjnych prowadzonych w GITD

Przedmiotem zamówienia jes
t wsparcie i utrzymanie systemu wykorzystywanego aktualnie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz windykacji należności pieniężnych.
Usługi objęte przedmiotem zamówienia podstawowego będą realizowane przez okres 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający w przypadku zwiększenia potrzeb przewiduje i zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji - możliwość przedłużenia świadczenia usług wsparcia i utrzymania Systemu po zakończeniu terminu realizacji umowy przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz zapoznanie się przez Wykonawcę z instrukcjami użytkowania, infrastrukturą oraz interfejsem użytkownika systemu TBD-MK „Mandaty Karne” dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że Wykonawca może zapoznać się w siedzibie Zamawiającego (Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa) z systemem (interfejsem użytkownika), infrastrukturą Systemu oraz dokumentacją, o której mowa w pkt 4.6.1 cz. III SWZ.
Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

BDG.ZPB.230.1.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00146899/01 z dnia: 2021-08-12

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-08-17 12:00
Po zmianie:
2021-08-31 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-08-17 12:30
Po zmianie:
2021-08-31 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-09-15
Po zmianie:
2021-09-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00162991/01 z dnia: 2021-08-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-31 12:00
Po zmianie:
2021-09-21 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-31 12:30
Po zmianie:
2021-09-21 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-09-29
Po zmianie:
2021-10-20UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00178936/01 z dnia: 2021-09-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-21 12:00
Po zmianie:
2021-10-05 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-21 12:30
Po zmianie:
2021-10-05 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-20
Po zmianie:
2021-11-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00193991/01 z dnia: 2021-09-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-05 12:00
Po zmianie:
2021-10-28 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-05 12:30
Po zmianie:
2021-10-28 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-03
Po zmianie:
2021-11-26UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00244158/01 z dnia: 2021-10-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-28 12:00
Po zmianie:
2021-11-22 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-28 12:30
Po zmianie:
2021-11-22 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-26
Po zmianie:
2021-12-21UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00270976/01 z dnia: 2021-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-22 12:00
Po zmianie:
2021-12-06 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-22 12:30
Po zmianie:
2021-12-06 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-21
Po zmianie:
2022-01-04UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00297077/01 z dnia: 2021-12-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-06 12:00
Po zmianie:
2021-12-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-06 12:30
Po zmianie:
2021-12-27 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-04
Po zmianie:
2022-01-25UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00327003/01 z dnia: 2021-12-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-27 12:00
Po zmianie:
2022-01-10 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-27 12:30
Po zmianie:
2022-01-10 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-25
Po zmianie:
2022-02-08UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00007369/01 z dnia: 2022-01-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Przed zmianą:
Zasady komunikacji:
1. Postępowanie prowadzone w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod nazwą postępowania: „Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu służącego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz działań windykacyjnych prowadzonych w GITD” (znak sprawy: BDG.ZPB.230.1.2021).
2. Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy - adres wskazany w pkt. 1.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (adres w pkt 1), z zastrzeżeniem pkt. 10. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
4. Środki komunikacji elektronicznej z pkt. 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oferty spełniają wymagania, o których mowa w: art. 68 Pzp oraz § 11 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Środki komunikacji elektronicznej z pkt. 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp (jeżeli dotyczy), oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 4. umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.
6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
8. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja” (również „Pytania i odpowiedzi"). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy i przekazania przy jej użyciu.
9. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki
korzystania z Platformy wynikające z Instrukcji wskazanych w pkt. 4.12.7 cz. I SWZ, a także uznaje je za wiążące.
10. Zamawiający przewiduje możliwość komunikowania się z Wykonawcami przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej niż Platforma oraz przy użyciu innych środków komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego tj. zawarcia umowy.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego - Platforma - tel. 48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
12. Wymagania techniczne zawarte w SWZ
Po zmianie:
Zasady komunikacji:
1. Postępowanie prowadzone w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod nazwą postępowania: „Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu służącego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz działań windykacyjnych prowadzonych w GITD” (znak sprawy: BDG.ZPB.230.1.2021).
2. Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy - adres wskazany w pkt. 1.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (adres w pkt 1), z zastrzeżeniem pkt. 10. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
4. Środki komunikacji elektronicznej z pkt. 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oferty spełniają wymagania, o których mowa w: art. 68 Pzp oraz § 11 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Środki komunikacji elektronicznej z pkt. 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp (jeżeli dotyczy), oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 4. umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.
6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
8. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja” . Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy i przekazania przy jej użyciu.
9. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki
korzystania z Platformy wynikające z Instrukcji wskazanych w pkt. 4.12.7 cz. I SWZ, a także uznaje je za wiążące.
10. Zamawiający przewiduje możliwość komunikowania się z Wykonawcami przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej niż Platforma oraz przy użyciu innych środków komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego tj. zawarcia umowy.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego - Platforma - tel. 48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
12. Wymagania techniczne zawarte w SWZ
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji Przed zmianą:
Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający w przypadku zwiększenia potrzeb przewiduje i zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji - możliwość przedłużenia świadczenia usług wsparcia i utrzymania Systemu po zakończeniu terminu realizacji umowy przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na 7 dni przed zakończeniem realizacji Umowy.
Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenie woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
Prawo opcji:
- jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
- będzie polegać na świadczeniu usług wsparcia i utrzymania Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ na zasadach tożsamych z umową, a ceną za każdy miesiąc świadczenia usług w ramach prawa opcji, będzie cena wskazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (OF.0). Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia w ramach prawa opcji, będzie stanowiła kwota będąca iloczynem zgłoszonych/zapotrzebowanych miesięcy pomnożonych przez zaoferowaną cenę za jeden miesiąc świadczenia usługi, płatna z dołu w miesięcznych równych ratach.
W przypadku realizacji z prawa opcji, usługi będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, z tym, że:
1. łączna liczba raportów, o których mowa w pkt 4.7.10.5. cz. III SWZ, będzie obliczona odpowiednio w stosunku do liczby miesięcy, na które zostanie zapotrzebowana chęć skorzystania z prawa opcji – tj. 5 raportów na każdy miesiąc;
2. łączna liczba konsultacji, o których mowa w pkt 4.7.10.2.11., będzie obliczona odpowiednio w stosunku do liczby miesięcy, na które zostanie zapotrzebowana chęć skorzystania z prawa opcji z zaokrągleniem do pełnej konsultacji – tj. 1 konsultacja na każde rozpoczęte 2 miesiące.
Po zmianie:
Zgodnie z art. 441 Pzp Zamawiający w przypadku zwiększenia potrzeb przewiduje i zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji - możliwość przedłużenia świadczenia usług wsparcia i utrzymania Systemu po zakończeniu terminu realizacji umowy przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na 7 dni przed zakończeniem realizacji Umowy.
Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenie woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
Prawo opcji:
- jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
- będzie polegać na świadczeniu usług wsparcia i utrzymania Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ na zasadach tożsamych z umową, a ceną za każdy miesiąc świadczenia usług w ramach prawa opcji, będzie cena wskazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (OF.0). Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia w ramach prawa opcji, będzie stanowiła kwota będąca iloczynem zgłoszonych/zapotrzebowanych miesięcy pomnożonych przez zaoferowaną cenę za jeden miesiąc świadczenia usługi, płatna z dołu w miesięcznych równych ratach.
W przypadku realizacji z prawa opcji, usługi będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, z tym, że:
1. łączna liczba raportów, o których mowa w pkt 4.7.9.5. cz. III SWZ, będzie obliczona odpowiednio w stosunku do liczby miesięcy, na które zostanie zapotrzebowana chęć skorzystania z prawa opcji – tj. 5 raportów na każdy miesiąc;
2. łączna liczba konsultacji, o których mowa w pkt 4.7.9.2.11. OPZ, będzie obliczona odpowiednio w stosunku do liczby miesięcy, na które zostanie zapotrzebowana chęć skorzystania z prawa opcji z zaokrągleniem do pełnej konsultacji – tj. 1 konsultacja na każde rozpoczęte 2 miesiące.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
4. Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę z uwagi, na fakt iż czynności wskazane do realizacji w ramach zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.
6. Zamawiający zastrzega wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp w części IV SWZ - PPU.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 5 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w sekcji C, części II SWZ - Warunki szczególne.
8. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Części II SWZ;
c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
9. Jako dopuszczalne określa się formaty danych zgodne z Rozp. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych o wielkości do 100 MB. Jednocześnie zaleca się/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: pdf, doc, docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP.
10. Dopuszcza się posługiwanie się podpisem: kwalifikowanym, osobistym, bądź zaufanym. Jeżeli Wykonawca podpisuje dokument podpisem zaufanym, plik po podpisie (rozmiar dokumentu) nie może posiadać rozmiaru większego niż 10 MB.
11. Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu.
Po zmianie:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
4. Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę z uwagi, na fakt iż czynności wskazane do realizacji w ramach zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.
6. Zamawiający zastrzega wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp w części IV SWZ - PPU.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w sekcji C, części II SWZ - Warunki szczególne.
8. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Części II SWZ;
c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
9. Jako dopuszczalne określa się formaty danych zgodne z Rozp. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych o wielkości do 100 MB. Jednocześnie zaleca się/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: pdf, doc, docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP.
10. Dopuszcza się posługiwanie się podpisem: kwalifikowanym, osobistym, bądź zaufanym. Jeżeli Wykonawca podpisuje dokument podpisem zaufanym, plik po podpisie (rozmiar dokumentu) nie może posiadać rozmiaru większego niż 10 MB.
11. Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe
Po zmianie:
Ppkt. 4.2.1. OPZ Zamawiający żąda, aby Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Formularz zgodności oferowanego rozwiązania równoważnego z wymaganiami OPZ, którego wzór stanowi formularz DP.7.
Ppkt. 4.2.3. OPZ Zamawiający akceptuje przedmiotowe środki dowodowe równoważne przedmiotowym środkom dowodowym opisanym w ppkt. 4.2.1. OPZ, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Ppkt. 4.2.4. OPZ Zamawiający uzna za równoważny każdy dokument, który będzie zawierał w swojej treści minimum informacje zawarte w formularzu DP.7, wskazujące czy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne spełnia, bądź nie spełnia kryteria/wymagania szczegółowo określone dla rozwiązania równoważnego w ppkt 4.7.8 części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu Przed zmianą:

Po zmianie:
Ppkt. 4.2.2. OPZ Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków śrowodowych, o których mowa w ppkt. 4.2.1. OPZ, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - Formularz zgodności oferowanego rozwiązania równoważnego z wymaganiami OPZ, którego wzór stanowi formularz DP.7.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz OF.0.) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ.

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1. oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w ust. 3 pkt 3.6. Część I SWZ i w zakresie wymaganym postanowieniami Części II (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.1);
2. oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
3. oświadczenie, z którego wynika, które usługi i roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w sytuacji gdy: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
4. pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ust. 3 pkt 3.4.4.-3.4.5. Część I SWZ, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
6. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6.12.5., Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
7. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
8. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w części II SWZ i wnoszone w innej formie niż w pieniądzu;
9. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do zapisów zawartych w ust. 6 pkt 6.14. Część I SWZ;
10. przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli są wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w części III SWZ.
Po zmianie:
Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz OF.0.) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ.

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1. oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w ust. 3 pkt 3.6. Cz. I SWZ i w zakresie wymaganym postanowieniami Cz. II (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.1);
2. oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
3. oświadczenie, z którego wynika, które usługi i roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w sytuacji gdy: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
4. pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ust. 3 pkt 3.4.4.-3.4.5. Część I SWZ, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
6. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6.12.5., Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
7. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
8. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w części II SWZ i wnoszone w innej formie niż w pieniądzu;
9. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do zapisów zawartych w ust. 6 pkt 6.14. Cz. I SWZ;
10. przedmiotowe środki dowodowe- Formularz zgodności oferowanego rozwiązania równoważnego z wymaganiami OPZ, którego wzór stanowi formularz DP.7. - zgodnie z postanowieniami opisanymi w ust. 4., pkt. 4.2. cz. III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-10 12:00
Po zmianie:
2022-01-28 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-10 12:30
Po zmianie:
2022-01-28 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-08
Po zmianie:
2022-02-26
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa
kody CPV 72253200, 72267000, 72611000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin