Zlecenie 8518022 - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej...

   
Zamówienie 8518022 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-08
przedmiot zlecenia
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie modernizacji istniejącej sieci centralnego ogrzewania w
budynkach PIW Koszalin. Celem modernizacji jest rozdzielenie sieci na cztery niezależne,,nitki zasilające poszczególne lokale należące do Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie (dalej PIW), aby możliwe było osobne rozliczanie poszczególnych lokali ze zużytego/pobranego ciepła.
Zamawiający oczekuje w ramach prowadzonych prac projektowych na uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń.
IV. Opis przedmiotu zamówienia,
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego;
b) projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wg. uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji - rozumianego jako komplet dokumentacji.
Projekt dotyczy rozdzielenia obecnie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, które zasila wszystkie budynki PIW, na cztery niezależne podłączenia we wskazanych przez Zamawiającego lokalach należących do PIW. Celem rozdzielenia instalacji ma być możliwość osobnego rozliczania poszczególnych lokali ze zużytego/pobranego ciepła. Obecnie centralne ogrzewanie zasilane jest przez MEC Koszalin. Rozdzielnia c.o. znajduje się w piwnicy w jednym z budynków należących do PIW Koszalin;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektową i uzyskać jego aprobatę.
3. Projektant jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej i zebrać we własnym zakresie wszystkie informacje niezbędne do wykonania projektu.
4. Wykonawca zastosuje w projekcie rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów.
5. Zamawiający oświadcza, że opracowania i dokumentacja stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego-robót budowlanych. Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego, udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby uzupełni dokumentację.
6. Rozwiązania projektowe należy przedstawić określając wymagania funkcjonalne lub za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa oraz posiadać wszystkie wymagane prawem polskim uzgodnienia. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
8. Dokumentacja, będąca przedmiotem zamówienia musi zawierać następujące opracowania:
8.1. Projekt budowlany obejmujący ww. zakres, zgodny z aktualnymi przepisami tj. Prawa budowlanego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie .pdf.
8.2. Projekt wykonawczy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie .pdf.
8.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie Adobe Acrobat Reader (.pdf).
8.4. Przedmiary robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie Adobe Acrobat Reader (.pdf) oraz w rozszerzeniu .ath.
8.5. Kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formacie .pdf oraz w rozszerzeniu .ath.
8.6. Kosztorys nakładczy/ślepy w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej: w formacie Adobe Acrobat Reader (.pdf) oraz w rozszerzeniu .ath.
9. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.
Prace projektowe dotyczą czynnego budynku.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.
11. W razie potrzeby, Zamawiający zapewni Wykonawcy mapę do celów opiniodawczych, potrzebną do sporządzenia projektu budowlanego.
branża Projektowanie
podbranża projekt ciepłownictwo i gaz, nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin