Przetarg 6625391 - Dostawa aparatury w ramach projektu "PB2020 -...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6625391 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aparatury w ramach projektu PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej Projekt jest współfinan
sowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”
Numer referencyjny: DO-120.262.15.2019

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury w ramach projektu PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”– wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje:
1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane),
3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane),
5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Ultradźwiękowy system do obróbki powierzchni (polerka ultradźwiękowa) – 1 kpl.
Ultradźwiękowy system do obróbki powierzchni (polerka ultradźwiękowa) – 1 kpl. zgodnie z Zał. Nr 2 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Mikroskop do pomiaru i wyznaczanie elementów geometrycznych (punktu, prostej, okręgu, odległości, itp.) metodą automatycznego rozpoznawania krawędzi – 1 szt.
Mikroskop do pomiaru i wyznaczanie elementów geometrycznych (punktu, prostej, okręgu, odległości, itp.) metodą automatycznego rozpoznawania krawędzi – 1 szt. zgodnie z Zał. Nr 2 do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Urządzenie do oznaczania kąta zwilżania – goniometr – 1 szt.
Urządzenie do oznaczania kąta zwilżania – goniometr – 1 szt. zgodnie z Zał. Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pompa próżniowa z wyposażeniem do laminowania – 1 szt.
Pompa próżniowa z wyposażeniem do laminowania – 1 szt. zgodnie z Zał. Nr 2 do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Stanowisko do termoformowania wyrobów z polimerów i kompozytów – 1 kpl.
Stanowisko do termoformowania wyrobów z polimerów i kompozytów – 1 kpl. zgodnie z Zał. Nr 2


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540047256-N-2019 z dnia: 2019-03-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 3 Nazwa: Urządzenie do oznaczania kąta zwilżania – goniometr – 1 szt.
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 3 Nazwa: Urządzenie do oznaczania kąta zwilżania – goniometr – 1 szt.
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny przemysłowe, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 38500000, 38510000, 42122000, 42652000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin