Przetarg 7372587 - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych,...

   
Analizuj Zamówienie 7372587 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dru
bice Numer referencyjny: FZR.271.1.2020
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Drużbice1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Drużbice, obejmująca:1.1. w zakresie instalacji kolektorów słonecznych:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 13 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych na dachach skośnych/płaskich lub elewacjach budynków mieszkalnych osób fizycznych, w tym:a) 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300l),b) 10 zestawów (w skład, których wchodzą: 3 kolektory i zasobnik 400l),c) 2 zestawy (w skład, których wchodzą: 4 kolektory i zasobnik 500l),2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,5) montaż grupy pompowej,6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 5 szt. instalacji kolektorów słonecznych.13) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.1.2. w zakresie kotłów na biomasę:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 5 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:a) 2 kotły na biomasę o mocy min. 15 kW,b) 1 kocioł na biomasę o mocy min. 20 kW,c) 2 kotły na biomasę o mocy min. 25 kW,2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),3) wykonanie montażu czopucha do komina,4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,7) wykonanie montażu pomp obiegowych,8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla wszystkich zainstalowanych kotłów na biomasę,12) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:2.1 załączniku Nr 1aa do SIWZ (część 1 zamówienia – kolektory słoneczne),2.2. załączniku Nr 1ab do SIWZ (część 1 zamówienia - kotły na biomasę).
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Drużbice1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Drużbice, obejmująca:1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 101 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp,− 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,− 34 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,− 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp,− 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,− 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,c) montowane na gruncie u osób fizycznych:− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,2) montaż inwertera,3) instalacja prądu stałego DC,4) instalacja prądu zmiennego AC,5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,9) wykonanie instalacji w sposób umożliwiający jej podłączenie do sieci energetycznej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia instalacji do sieci, a następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je w OSD.2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1c do SIWZ (część 2 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne).
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża biogaz, biomasa, energia solarna
kody CPV 9331100, 9331200, 45300000, 45310000, 45311100, 45321000, 45330000, 45331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin