Przetarg 7205127 - Dostawa leków Numer referencyjny: ZP/PN/03/2019 ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7205127 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa leków
Numer referencyjny: ZP/PN/03/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, których szczegółowy opis,
asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie maksymalnie do 48 godzin od złożenia zamówienia, składanego faksem, telefonicznie lub drogą e-mail przez Zamawiającego.
3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 60% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 40% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na dany asortyment Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w drodze aneksu do umowy w zakresie zmiany ilości asortymentu pomiędzy pozycjami w Pakiecie, w przypadku niewykorzystania ilości określonej w SIWZ. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wartości umowy oraz zmiany parametrów przedmiotu umowy.
6. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.
7. W przypadku niemożności wykonania dostaw z powodu zaprzestania produkcji danego leku w trakcie obowiązywania umowy, przy jednoczesnym braku na rynku zamienników, wykonawca musi przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające ten fakt. Dokumenty te muszą być wystawione przez producenta leku.
8. Przy nazwach międzynarodowych należy podać nazwę handlową leku. Przy poszczególnych pozycjach asortymentowych należy podać nazwę producenta oferowanego leku.
9. Przez leki stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) oraz spełniające wymagania w niej określone.
10. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty lecznicze były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie maksymalnie do 48 godzin od złożenia zamówienia, składanego faksem, telefonicznie lub drogą e-mail przez Zamawiającego. 3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 60% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 40% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na dany asortyment Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w drodze aneksu do umowy w zakresie zmiany ilości asortymentu pomiędzy pozycjami w Pakiecie, w przypadku niewykorzystania ilości określonej w SIWZ. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wartości umowy oraz zmiany parametrów przedmiotu umowy. 6. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową. 7. W przypadku niemożności wykonania dostaw z powodu zaprzestania produkcji danego leku w trakcie obowiązywania umowy, przy jednoczesnym braku na rynku zamienników, wykonawca musi przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające ten fakt. Dokumenty te muszą być wystawione przez producenta leku. 8. Przy nazwach międzynarodowych należy podać nazwę handlową leku. Przy poszczególnych pozycjach asortymentowych należy podać nazwę producenta oferowanego leku. 9. Przez leki stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) oraz spełniające wymagania w niej określone. 10. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty lecznicze były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie maksymalnie do 48 godzin od złożenia zamówienia, składanego faksem, telefonicznie lub drogą e-mail przez Zamawiającego. 3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 60% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 40% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na dany asortyment Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w drodze aneksu do umowy w zakresie zmiany ilości asortymentu pomiędzy pozycjami w Pakiecie, w przypadku niewykorzystania ilości określonej w SIWZ. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wartości umowy oraz zmiany parametrów przedmiotu umowy. 6. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową. 7. W przypadku niemożności wykonania dostaw z powodu zaprzestania produkcji danego leku w trakcie obowiązywania umowy, przy jednoczesnym braku na rynku zamienników, wykonawca musi przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające ten fakt. Dokumenty te muszą być wystawione przez producenta leku. 8. Przy nazwach międzynarodowych należy podać nazwę handlową leku. Przy poszczególnych pozycjach asortymentowych należy podać nazwę producenta oferowanego leku. 9. Przez leki stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) oraz spełniające wymagania w niej określone. 10. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty lecznicze były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne

Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie maksymalnie do 48 godzin od złożenia zamówienia, składanego faksem, telefonicznie lub drogą e-mail przez Zamawiającego. 3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 60% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 40% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na dany asortyment Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w drodze aneksu do umowy w zakresie zmiany ilości asortymentu pomiędzy pozycjami w Pakiecie, w przypadku niewykorzystania ilości określonej w SIWZ. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wartości umowy oraz zmiany parametrów przedmiotu umowy. 6. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową. 7. W przypadku niemożności wykonania dostaw z powodu zaprzestania produkcji danego leku w trakcie obowiązywania umowy, przy jednoczesnym braku na rynku zamienników, wykonawca musi przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające ten fakt. Dokumenty te muszą być wystawione przez producenta leku. 8. Przy nazwach międzynarodowych należy podać nazwę handlową leku. Przy poszczególnych pozycjach asortymentowych należy podać nazwę producenta oferowanego leku. 9. Przez leki stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) oraz spełniające wymagania w niej określone. 10. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty lecznicze były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne.
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin